Dit zijn de plannen voor het nieuwe Ruelenspark

Stedenbouw en Lama Landschapsarchitecten
In het Ruelenspark in Heverlee komen waterberging, groen, zorg en sociaal wonen voor senioren straks samen. De verouderde bungalows ruimen plaats voor een valleipark langs de Molenbeek. De principes voor de herontwikkeling van deze site liggen vervat in een masterplan dat vandaag, maandag, voorligt op de gemeenteraad.
Het Ruelenspark ligt in de Molenbeekvallei, een groene long die via Heverlee in de Dijle uitmondt. Leuven wil de vallei verder ontwikkelen als één lange groene vinger die de stad zuurstof geeft en tegelijk overstromingen kan helpen bufferen. De noodzakelijke herontwikkeling van het verouderde Ruelenspark vormt een ideale gelegenheid om het valleikarakter te versterken, en de al aanwezige zorg- en woonfunctie hierin te integreren.
toekomstbeeld

Waterbergend valleipark
Door de afbraak van het gebouw van Zorg Leuven en 34 bungalowwoningen ontstaat een grote open ruimte langs de Molenbeek. “Eén van onze prioriteiten is de stad klimaatbestendiger maken. Dat doen we door de vallei maximaal te vrijwaren van bebouwing om zo bergingscapaciteit te creëren voor eventuele piekbuien. De aanleg van die groenblauwe structuren zullen voor iedereen toegankelijk zijn. We richten het Ruelenspark zodanig opnieuw in zodat het zich zoveel mogelijk als een natuurlijke beekvallei kan gedragen”, legt schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies (CD&V) uit.

Grondig onderzoek wees uit wat er ruimtelijk mogelijk is op de site om het groene en waterbergende karakter maximaal te benutten, zonder de draagkracht te overschrijden. Daarom opteert de stad voor gebouwen met kleine footprint voor de omgeving. Dat kan enkel door de woonoppervlakte op twee locaties te concentreren in zes tot zeven bouwlagen, elders volstaan drie tot vier bouwlagen. “Het Ruelenspark sluit op twee plekken aan op de bestaande straten: Burgemeester Stanislas De Rijcklaan en de Naamsesteenweg. Aan deze twee parktoegangen zal de stad de nieuwe bebouwing concentreren. Zo kunnen we de rest van het park vrijwaren van bebouwing. Ook met residentie het Molenhof en jeugddienst Don Bosco zijn er afspraken gemaakt over stukken van hun domein. Water houdt zich immers niet aan eigendomsgrenzen. Het park zelf krijgt een upgrade en wordt groener.”

Maquette
Zorg en sociale huisvesting voor senioren
“De woonfunctie van Zorg Leuven verdwijnt, maar we behouden het lokaal dienstencentrum en er is ruimte voor een kinderdagverblijf”, vertelt Bieke Verlinden, schepen van Zorg en Welzijn en voorzitter van Zorg Leuven (Vooruit). “Zo blijft ook in het nieuwe Ruelenspark zorg centraal staan. Het lokaal dienstencentrum verhuist naar een nieuw gebouw. Het zal een gezellige plek zijn waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten voor een babbel, waar ze cursussen en workshops kunnen volgen en allerlei informatie kunnen bekomen. Dankzij dit masterplan wordt Ruelenspark een plek waarin open ruimte en water hand in hand gaan met warme zorg”, zegt schepen Verlinden.
Ruelenspark
Kwalitatieve sociale woningen
“De 34 bungalowwoningen van sociale huisvestingsmaatschappij SWaL zijn verouderd en vervangen we door een 56-tal nieuwe, kwaliteitsvolle sociale huurwoningen voor ouderen. Het wordt een mix van woningen met één of twee slaapkamers. Het kan zijn dat we kiezen om vier van de bungalows te behouden en om te vormen naar een parkpaviljoen”, licht schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) toe. Dijledal zal instaan voor de bouw van de nieuwe sociale woningen. Door de hervorming van de sector van de sociale huisvesting zal in de toekomst immers enkel Dijledal nog actief zijn in Leuven. “Samen met sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal breiden we met dit project het aanbod kwalitatieve sociale woningen in onze stad verder uit”, aldus Corneillie.

Ondergrondse parking
Het vernieuwde park zal voor voetgangers en fietsers voorbehouden zijn. Wagens zullen vanaf de Naamsesteenweg een ondergrondse garage in kunnen rijden. Het gebouw aan de Stanislas De Rijcklaan krijgt geen ondergrondse parking. De bewoners zullen kunnen parkeren in de parking onder het gebouw aan de Naamsesteenweg.

Overleg en planning
Het ontwerpwerk gebeurde in overleg met de stad, Zorg Leuven, SWaL, het Molenhof, jeugddienst Don Bosco, De Watergroep, de provinciale dienst waterlopen en Aquafin. De stad Leuven gaf op 18 september 2020 de opdracht aan het bureau Blauwdruk Stedenbouw en Lama landschapsarchitecten om een masterplan op te maken. Om het plan te verfijnen werden overlegmomenten en workshops met buurtbewoners en handelaars georganiseerd. Op 9 mei 2022 maakte de buurt kennis met het finale masterplan tijdens een infomarkt. Dat masterplan ligt vandaag, 23 mei ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Vooraleer de werken kunnen beginnen, is er nog bijkomend studiewerk nodig en de stad moet de nodige vergunningen nog aanvragen. De timing van de werken ligt dus nog niet vast.

ruelenspark

Knip

N-VA Leuven: “De aanleg van een park met aandacht voor waterberging en veel groen vinden we prima. Dit park ligt er momenteel erg mistroostig bij, dus het is goed dat daar verandering in zal komen en dat de buurt wordt opgewaardeerd. We vragen het stadsbestuur bij de verdere uitwerking van de plannen wel om bijzondere aandacht te hebben voor alternatieve parkeergelegenheid aan de Naamsesteenweg. Nu is daar een bovengrondse parking die plaats biedt aan een twintigtal wagens en die frequent gebruikt wordt door bezoekers van de handelszaken in de buurt. Voldoende bovengrondse parkeergelegenheid is essentieel voor de handelaars aan de Naamsesteenweg. Pas sinds de laatste lezing van de plannen is er nu toch sprake van mogelijke shop&go plaatsen, maar het blijft allemaal toch nog wat vaag. Wij zullen de vinger aan de pols blijven houden. Een ander aandachtspunt bestaat erin ervoor te zorgen dat het project voldoende gedragen wordt door de buurt. Het zal belangrijk zijn dat er naar de bekommernissen van de buurt wordt geluisterd en er rekening mee wordt gehouden. Tot slot begrijpen we niet waarom er in de Stanislas De Rijcklaan op die plaats moet geknipt worden. Als er een brug voor fietsers en voetgangers blijft, kunnen daar toch ook wagens van buurtbewoners over blijven rijden?”

Lees meer over