Holsbeek kijkt vooruit en investeert 30 miljoen euro

18 december 2019 | 09u52 | Gepost door redactie
Holsbeek kijkt vooruit en investeert 30 miljoen euro
De gemeenteraad van Holsbeek keurde het meerjarenplan voor de periode 2020-25 goed.
Het bericht Holsbeek kijkt vooruit en investeert 30 miljoen euro verscheen eerst op Leuven Actueel.

In dat plan neemt de gemeente, vertrekkend vanuit een aantal doelstellingen, alle acties die ze de volgende zes jaar plant op, met de daarbij horende budgetten. Het meerjarenplan is dus een verdere uitwerking van de beleidsnota van de gemeente, financieel volledig doorgerekend. In de loop van de komende jaren zal het meerjarenplan natuurlijk jaarlijks (of zelfs vaker) bijgewerkt en aangevuld worden.
Voor het eerst gaat het ook over een gezamenlijk meerjarenplan van de gemeente en het OCMW. Beide besturen worden nu door de zelfde mensen bestuurd: het college van burgemeester en schepenen op politiek niveau, de algemeen directeur en de financieel directeur op ambtelijk niveau.

Holsbeek werkt met dit plan actief aan de toekomst

De gemeente investeerde de voorbije jaren al fors in de openbare infrastructuur, en gaat dat ook de komende jaren doen. Er komen nog meer nieuwe wegen, gescheiden rioleringen en fietspaden. Het Ruggengraatproject wordt volledig afgewerkt (Gravenstraat, Rodestraat, Leuvensebaan deel 3 en Dorpskern Holsbeek). Daarmee realiseert Holsbeek iets wat geen enkele andere gemeente in het land haar voordeed: àlle hoofdwegen van kop tot teen heraanleggen volgens een globale visie, mèt voet- en fietspaden.
Aansluitend bij het Ruggengraatproject worden enkele andere wegen in deelgemeente Nieuwrode (Hooghuis, Losting en Zandstraat) aangepakt en volledig heraangelegd in samenwerking met Aquafin.
Ook een heel aantal kleinere asfaltwegen zal hersteld worden, samen met een aantal kasseiwegen en onverharde wegen.

Holsbeek gaat ook een Klimaatplan uitwerken, waarmee het streeft naar een klimaatneutrale gemeente. Samen met inwoners, verenigingen, bedrijven en scholen zal de gemeente werken aan een gezond en duurzaam leefklimaat en aan het realiseren van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
Het meerjarenplan voorziet onder meer concrete acties om het energieverbruik verder terug te dringen in de gemeentegebouwen, het voertuigen- en machinepark van de gemeente verder te vernieuwen en vergroenen, en de sociale woningen van het OCMW te renoveren zodat ook die energiezuiniger worden.

De gemeente gaat intensief verder werken aan de aanleg van kwaliteitsvolle buitensportinfrastructuur voor de jeugd en de recreatieve sporters van de gemeente. Daarvoor wordt 1 430 000 euro uitgetrokken, naast de middelen die al voorzien waren in het budget van dit jaar.

Een andere belangrijke doelstelling is het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor elk van de vijf woonkernen van de gemeente. Met die ruimtelijke plannen wil de gemeente de spelregels voor het bouwen duidelijk vastleggen, en werken naar mooie en aantrekkelijke dorpskernen, met ruimte voor wonen, voor gemeenschapsleven, voor handel en horeca. Daarbij is er aandacht voor zowel ouderen (aangepaste woongelegenheden, toegankelijk openbaar domein) als jongeren (ruimte om te spelen, avontuurlijk groen, speelbossen).
Ook nieuwe noden van mobiliteit (meer fietsparking, ruimte voor deelwagens, voldoende parkeerplaatsen in de buurt van handelaars) zullen aan bod komen. En de plannen zullen ook rekening met specifieke elementen in elk dorp, want allemaal hebben ze hun eigenheid.

Daarnaast blijven natuurlijk ook de gemeentescholen, de thuiszorgdiensten van het OCMW, de technische dienst van de gemeente, de loketten van de bevolkingsdienst en de cultuur- en vrije tijdsdiensten belangrijke speerpunten van de dienstverlening aan de inwoners van Holsbeek die ruim aandacht krijgen in het meerjarenplan.

Voor alle beleidsdomeinen samen voorziet het meerjarenplan een ambitieus investeringsprogramma van 29 474 000 euro. Daarvan wordt 30 % gefinancierd met toelagen van andere overheden, 30 % met eigen middelen, en 40 % met leningen.
Samen met de middelen die al voorzien waren in het budget 2019, en die zullen overgedragen worden naar 2020, gaat het over een investeringspakket van meer dan 30 miljoen euro.
Het meerjarenplan toont aan dat de gemeente dit financieel aankan: de liquiditeit is elk jaar positief en het overschot op de lopende inkomsten en uitgaven wordt geraamd op meer dan 1 miljoen euro per jaar.

Een financieel gezonde gemeente met lage belastingen blijft een prioritaire doelstelling van het gemeentebestuur. Zowel de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing als de lokale belastingen en retributies moeten lager blijven dan het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten.

Het bericht Holsbeek kijkt vooruit en investeert 30 miljoen euro verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over