Zone 30 in Tildonk-dorp uitgebreid

Tildonk
Vanaf midden augustus 2022 geldt er een zone 30 in heel het centrum van Tildonk. Tot nu toe was er een zone 30 in de schoolomgeving van de Lambertzhoeve en Sint-Angela Tildonk, die oorspronkelijk enkel tijdens de schoolspitsuren gold maar in 2019 permanent gemaakt werd. Deze zone is vanaf augustus 2022 uitgebreid tot de hele dorpskern en de woonwijk. Alle weggebruikers dienen zich hier dan aan een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur te houden.

"De huidige zone 30 geeft een vreemde situatie waarbij er op de verbindingsas Kruineikestraat wel zone 30 geldt, maar bijvoorbeeld op de parallelle Dorpsstraat, langsheen de kerk, 50 kilometer per uur (bebouwde kom)", zegt burgemeester Steven Swiggers (Open Vld). 

"Als regel wordt genomen om een zone 30 in te stellen over de hele bebouwde kom, om duidelijke grenzen te bekomen naar weggebruikers toe. Op de as Kruineikestraat-Lipsestraat wordt voorlopig echter niets veranderd aan het snelheidsregime en de voorrangsregeling, zo lang de ontsluitingsweg nog niet in gebruik is en de wegenis nog niet aangepast is. Een optimalisatie van de zone 30 wordt wel meegenomen binnen de geplande heraanleg van de Lipsestraat. Omgekeerd wordt Klein Eikeblok, dat juridisch niet binnen de bebouwde kom ligt, wel mee in de zone 30 opgenomen omwille van het karakter van een woonwijk gelijkaardig aan Eikeblok(plein) en naburige straten", verduidelijkt Swiggers. 

De straten waar nu een zone 30 geldt zijn: 7de Liniestraat (binnen bebouwde kom), Ambachtstraat, Berkenhof, Berkenlaan, Bisschoppenhof, Bukenstraat, Den Amer, Deugenietstraat, Dorpsstraat, Eikeblok, Eikeblokplein, G. Persoonsstraat, Klein Eikeblok, Kouterstraat (binnen bebouwde kom), Kruineikestraat (van Lipsestraat tot Bisschoppenhof), Lipsestraat (eerste stukje), Pastoor Lambertzdreef, Populierenlaan, Postweg (binnen bebouwde kom), Struisellaan en de Woeringstraat (binnen bebouwde kom).

Duurzame en veilige gemeente

Met zones 30 in de dorpskernen wil het gemeentebestuur inzetten op duurzaamheid en (verkeers)veiligheid. "Langzamer verkeer betekent immers een beter milieu en een betere gezondheid door schonere lucht en minder lawaai en geeft uiteraard een hogere objectieve en subjectieve veiligheid op straat", meent Swiggers.

Eind 2018 en eind 2019 werden in respectievelijk Wespelaar en Tildonk de dynamische zones 30 omgevormd tot permanente zones. In juni 2020 werd de zone 30 in Wakkerzeel uitgebreid en in augustus 2020 werd deze in Haacht uitgebreid. Nu is een optimalisatie in Tildonk aan de beurt.

Duidelijkheid

"De nieuwe zone in Tildonk brengt bovendien meer duidelijkheid voor de weggebruikers: in het hele dorp en woongebied staat een aangename en veilige verblijfsomgeving (en schoolomgeving) voorop, en kom je als automobilist in principe enkel als bestemmingsverkeer en pas je je snelheid dus ook aan de omgeving aan", aldus Swiggers. Hij geeft tot slot nog enkele opmerkingen. "De borden "woonwijk - rij rustig" in onder andere de Kouterstraat hebben geen wettelijke betekenis en duiden geen woonerf aan. Er gold en geldt dus geen 20 kilometer per uur. In de Woeringstraat wordt aan begin/einde bebouwde kom en zone 30 nog een duidelijke en veilige overgang tussen fietspad en gemengd verkeer binnenkort afgewerkt", zo besluit Swiggers.

Tildonk

Lees meer over