Resultaten buurtbevraging 2016 aan bevolking en studenten Leuven: een veilige stad om in te wonen

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Leuvenaars liggen eerder wakker van verkeersproblemen dan van criminaliteit en overlast in hun stad. Bijna 4 op de 5 Leuvenaars zegt zich zelden of nooit onveilig te voelen in zijn buurt. In het verkeer stoort men zich vooral aan (brom)fietsers die zonder licht rijden.

Dit is slechts een greep uit de resultaten van de grootschalige Leuvense buurtbevraging die begin 2016 gelanceerd werd. De stad Leuven wil zo te weten komen wat de mening van de Leuvenaars en van de Leuvense studenten is om zo het beleid en de werking van de Leuvense politie nog beter af te stemmen op de noden van de inwoners en studenten.

In de bevraging werd onder meer gepeild naar buurtproblemen, storende verkeersitems, slachtofferschap en meldingsgedrag, onveiligheidsgevoelens en het beleid en de werking van de Leuvense politie. In totaal vulden ruim 2.000 Leuvenaars en meer dan 5.300 studenten deze uitgebreide vragenlijst in.

 Verkeersitems

Er is een duidelijk verband tussen de manier waarop men zich verplaatst in de stad en de storende verkeersitems. Weggebruikers storen zich het meest aan het rijgedrag van de andere soort weggebruikers (fietsers aan auto’s, auto’s aan fietsers, …) .

De Leuvenaars storen of ergeren zich in het verkeer het meest aan:

 1. (brom)fietsers die in het donker zonder licht rijden (57,3 % stoort zich hier (helemaal) wel aan)
 2. bussen of vrachtwagens die rakelings voorbij fietsers rijden ( 55,7 % stoort zich hier (helemaal) wel aan)
 3. bussen of vrachtwagens die te snel rijden (49,3 % stoort zich hier (helemaal) wel aan)

Ook in de vorige editie van de buurtbevraging in 2011 stonden deze drie items in de top drie.

 De top drie van storende verkeersitems voor de studenten is enigszins verschillend, met name:

 1. bussen of vrachtwagens die rakelings voorbij fietsers rijden (56,9 % stoort zich hier (helemaal) wel aan)
 2. auto’s die rakelings voorbij fietsers rijden (49,1 % stoort zich hier (helemaal) wel aan)
 3. auto’s die rechts op de rijbaan geen ruimte laten voor fietsers ( 41,5 % stoort zich hier (helemaal) wel aan)

Criminaliteit en overlast

Zowel de Leuvenaars als de studenten storen of ergeren zich minder aan criminaliteit en overlast dan aan verkeersproblemen. Toch zijn er hier ook verschillen tussen de inwoners en de studenten, ze storen of ergeren zich elk aan items die dicht bij hun leefwereld liggen.

Volgende items worden in de Leuvense buurten als meest storend ervaren:

 1. vernielingen, vandalisme, graffiti (45,6 % stoort of ergert zich hier (helemaal) wel aan)
 2. inbraak in woningen of andere gebouwen (42,1 % stoort of ergert zich hier (helemaal) wel aan)
 3. diefstal van fietsen of bromfietsen (42,9 % stoort of ergert zich hier (helemaal) wel aan)

Geluidshinder door verkeer (elfde plaats) en van mensen op straat (twaalfde plaats), wordt door de Leuvenaars opvallend minder als buurtprobleem ervaren dan in 2011 (toen respectievelijk op één en op drie).

 Dat de mening van de studenten verschillend is van deze van de vaste inwoners blijkt duidelijk uit hun top drie:

 1. diefstal van fietsen of bromfietsen (37,5 % stoort of ergert zich hier (helemaal) wel aan)
 2. mensen die anderen verbaal lastigvallen in het openbaar (35,9 % stoort of ergert zich hier (helemaal) wel aan)
 3. mensen die urineren/overgeven in het openbaar (34,1 % stoort of ergert zich hier (helemaal) wel aan)

Slachtofferschap en meldingsbereidheid

Nieuw in deze editie van de buurtbevraging was het hoofdstuk rond slachtofferschap en meldingsbereidheid. Vooral de cijfers inzake meldingsbereidheid zijn een waardevol instrument voor de werking van de Leuvense politie, het geeft hen met name een idee van het dark number (= deel van de reële feiten die niet ter oren komt van de politie).

De Leuvenaars werden het afgelopen jaar het vaakst geconfronteerd met geluidshinder. Het ging daarbij om geluidshinder van mensen op straat (27,7 %), door verkeer (26,0 %), van de buren (23,8 %) en door andere soorten van overlast zoals vandalisme.

Doch, fenomenen waarmee men het vaakst geconfronteerd werd, werden daarom niet noodzakelijk ook het vaakst gemeld aan de politie. Inbraken en diefstallen worden het vaakst gemeld. 92,3 % van de Leuvenaars die slachtoffer werden van een inbraak, meldde dit ook bij de politie. Voor de slachtoffers van diefstal van auto’s/moto’s ligt dit percentage op ruim 90 % en voor diefstal uit wagens ligt dit percentage op 76,3 %. Overlastfenomenen daarentegen worden duidelijk minder bij de politie gemeld.

Ook bij de studenten zien we soortgelijke resultaten. Zo werd ruim één derde van de studenten bijvoorbeeld het voorbije jaar slachtoffer van geluidshinder van mensen op straat (37,1 %), terwijl ‘slechts’ 4,8 % van hen dit meldde aan de politie. Bijna 1/3 van de studenten zegt het afgelopen jaar slachtoffer geweest te zijn van ‘mensen die anderen verbaal lastigvallen in het openbaar (29,5 %), terwijl slechts’ 4,1 % van hen dit meldde aan de politie. Tenslotte geven we nog mee dat bijna 1/3 van de studenten (28,0 %) in 2015 slachtoffer werd van een fiets of bromfietsdiefstal, terwijl een kleine helft van hen (45,9 %) dit meldde aan de politie.

Veiligheidsgevoelens

Uit voorgaande edities van de buurtbevragingen bleek dat het veiligheidsgevoel bij de Leuvenaars en de studenten groot is. Ondanks het terreurklimaat, wordt dit gevoel ook in deze editie bevestigd. Maar liefst 78,5 % van de bevraagde Leuvenaars zegt zich zelden of nooit onveilig te voelen in zijn of haar buurt (status quo t.o.v. 2011). Ook studenten voelen zich veilig in hun studentenstad. Ruim ¾  (75,1 %) van hen zegt zich zelden of nooit onveilig te voelen en hiermee voelen zij zich veiliger dan in 2011 (71,6 % voelde zich toen zelden of nooit onveilig).

Het beleid en de werking van Politie Leuven

De Leuvenaars zijn, net als in 2011, tevreden over het werk van de politie. Zij kennen een gemiddelde score toe van 5,02 op een schaal van 1 tot 7 (4,94 in 2011) over de algemene tevredenheid. Men is vooral (zeer) tevreden over het voorkomen van de politieambtenaren (75,3 %), maar eveneens over de beleefdheid, vriendelijkheid en behulpzaamheid (55,1 %) evenals over het goede voorbeeld dat de politie geeft (45,2 %). Hiermee doen we het opmerkelijk beter dan in 2011. In vergelijking met de vorige editie van de buurtbevraging is men tevens meer tevreden over de manier waarop de politie het verkeer regelt en de manier waarop men misdrijven vaststelt en aanpakt. Ook de studenten zijn meer tevreden over de algemene werking van de politie dan in 2011 en geven een gemiddelde score van 4,66 op een schaal van 1 tot 7 (4, 57 in 2011).

De cruciale vraag in deze bevraging is ‘aan welke veiligheidsproblemen de politie prioriteit moet geven’.  De Leuvenaars zijn van mening dat de politie hoge prioriteit moet geven aan de aanpak van:

 1. diefstal met bedreiging of geweld (71,3 %)
 2. inbraak in woningen of andere gebouwen (70,3 %)
 3. geweld binnen gezinnen en families (53,7 %)

Net buiten de top drie vinden we een aantal verkeersgerelateerde items, zoals de aanpak van onaangepaste snelheid en de aanpak van onaangepast rijgedrag van autobestuurders.

De respondenten uit de deelgemeenten zouden nog meer prioriteit willen geven aan de aanpak van inbraak en de aanpak van (brom)fietsdiefstal. Terwijl de inwoners van het centrum eerder de voorkeur geven aan de aanpak van geluidshinder/nachtlawaai en storend gedrag zoals wildplassen, vuilniszakken opentrappen, ….

De studenten hebben hierover dezelfde mening als de Leuvenaars.

Communicatie

Politie Leuven  hecht veel belang aan goede en transparante communicatie. Daarom werd in de buurtbevraging onder meer gepeild naar de tevredenheid over de communicatie maar ook naar de informatiebehoeften en de gewenste informatiekanalen.

De Leuvenaars zijn duidelijk tevreden met onze manier van communiceren.  Men is het meest tevreden over de communicatie via het onthaal op de commissariaten, ruim de helft van de bevraagden is hier (heel) tevreden over. Ook de communicatie via de sociale media kan op een grote tevredenheid rekenen (45 % van de Leuvenaars is hier tevreden over).

Men wenst vooral contactgegevens, preventieboodschappen en informatie over de werking van de politie te ontvangen. Hierbij is men vragende partij om deze informatie via de website van de politie te ontvangen (46,3 %), via regionale kranten of televisie (41,0 %) of via folders, affiches e.d. Hierbij merken we echter grote verschillen naargelang de leeftijdscategorie van de bevraagden. Zo kiezen jongeren bijvoorbeeld vaker voor communicatie via sociale media en maken 65-plussers bijvoorbeeld minder gebruik van het internet om informatie te zoeken.

Nu ligt de bal in het kamp van Politie Leuven

Deze editie van de buurtbevraging leert ons dat:

 • de Leuvenaars meer wakker liggen van storende verkeersitems dan van buurtproblemen;
 • er een duidelijk verschil in mening bestaat tussen de inwoners van het centrum en deze van de deelgemeenten (waarbij de inwoners van de deelgemeenten buurtproblemen minder hoog inschatten dan inwoners van het centrum);
 • er een duidelijk verschil in mening bestaat tussen de vaste inwoners van Leuven en de studenten;
 • het zich storen of ergeren aan buurtproblemen rechtstreeks gerelateerd is aan de leefwereld en de gewoonte van de respondenten;
 • het veiligheidsgevoel van de Leuvenaars en van de studenten hoog blijft;
 • de Leuvenaar tevreden is over het beleid en de werking van de Leuvense Politiezone Leuven.

De politie gaat nu uitvoerig aan de slag met deze resultaten. Het biedt haar onder andere de mogelijkheid om gepaste acties op buurtniveau te organiseren die overeenstemmen met de specifieke noden per buurt. Verder zullen deze resultaten ook aangewend worden om de prioriteiten in het beleidsplan van de politie, het zonale veiligheidsplan, bij te sturen. Tenslotte zal er zeker en vast ook rekening gehouden worden met de communicatie- en informatienoden per doelgroep en leeftijdscategorie, zodat iedereen via het gewenste kanaal de nodige en gewenste informatie ontvangt.

Tenslotte dankt de Leuvense politie de talrijke Leuvenaars en Leuvense studenten die hun medewerking aan deze bevraging verleenden. Dankzij jullie kunnen wij een politie op maat verzorgen en werken we samen aan een veilig en leefbaar Leuven.

Ook een positief rapport voor de objectieve veiligheid

Dat Leuven een veilige stad is blijkt niet enkel uit de resultaten van de buurtbevraging maar ook  uit de recentste criminaliteitscijfers. Bijna alle vormen van vermogenscriminaliteit kende de eerste zes maanden van 2016 een daling t.o.v. de eerste zes maanden van 2015. De inbraken in woongelegenheden kenden zelfs een  halvering, maar ook de diefstallen uit voertuigen namen bijvoorbeeld met ruim één derde af. Enkel de inbraken in andere bestemmingen kenden een lichte toename, welke vooral veroorzaakt werd door een reeks van inbraken in kelders in de maand maart.

De geweldsdelicten blijven min of meer status quo terwijl het aantal geregistreerde feiten van intrafamiliaal geweld ook daalden met ruim 10 %.

De uitgaansgerelateerde fenomenen zijn niet weg te denken uit een studentenstad zoals Leuven. Omwille van een verhoogde politionele aandacht voor drugs en alcohol werden dan ook meer van dergelijke feiten door de Leuvense politie geregistreerd. In het centrum van Leuven nam het aantal meldingen van geluidsoverlast in de periode januari – juni 2016 licht toe t.o.v. het jaar voordien.

Zoals ook blijkt uit de resultaten van de buurtbevraging, blijft verkeer een aandachtspunt. Zo nam het aantal verkeersongevallen in de eerste helft van 2016 licht toe t.o.v. 2015. Politie Leuven zal de komende maanden dan ook extra aandacht schenken aan onveilig verkeersgedrag. Zo zal zij aan de start van het nieuwe schooljaar extra alert zijn en ouders en scholieren warm maken voor verkeersveilig (rij)gedrag. In oktober volgen dan de traditionele sensibiliseringsacties voor de studenten, waarbij vooral het rijgedrag van de fietsers centraal staat. Naast al deze sensibiliseringsacties wordt er ook gewerkt aan de verkeersinfrastructuur voor de fietsers en de voetgangers en dit in het raam van  het nieuwe verkeerscirculatieplan.

 

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer