Provincie heeft nieuwe visie op ruimte

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De raad van de provincie Vlaams-Brabant heeft de kernnota van de Visienota Ruimte goedgekeurd. Deze nota is een strategisch document die een duidelijke richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van de ruimtelijke planning in Vlaams-Brabant. De bijsturing van het ruimtelijk beleid focust op mobiliteit, economie en klimaat.

Bijsturing focust op mobiliteit, economie en klimaat

‘De Visienota Ruimte bevat een globale, strategische visie op de toekomstige ruimtelijke planning en een vertaling van deze strategie in thematische beleidslijnen. De vernieuwing van het ruimtelijk beleid is gebaseerd op drie sporen: de ruimtelijke ontwikkelingen sturen binnen een performant mobiliteitsnetwerk, de uitwerking van een ruimtelijk-economische agenda en de ruimtelijke vertaling van het provinciaal klimaatplan, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘We gaan voor een aangename, aantrekkelijke en duurzame provincie, waar inwoners, bedrijven en bezoekers ruimte krijgen’.

Het huidige provinciaal ruimtelijk structuurplan dateert al van 2004. Bijna 15 jaar later heeft de provincie, met dit structuurplan als kader, heel wat ruimtelijke planningsprocessen opgestart, zoals de stationsomgevingen van Aarschot, Tienen, Diest en Haacht, de afbakening van kleinstedelijke gebieden of de oplossing voor de problematiek van de permanente bewoning in weekendverblijven. Maar vandaag zijn er andere uitdagingen. Waar moeten we bijkomende woningen voorzien om de bevolkingsgroei en de vergrijzing op te vangen? Hoe kunnen we inzetten op kernversterking mét voldoende kwaliteit? Hoe kunnen we de overgang maken naar meer duurzame mobiliteit? Waar vinden bedrijven nog een plaats?  Hoe passen we hernieuwbare energie in in het landschap én beschermen we tegelijkertijd onze waardevolle open ruimte? Dat zijn de vragen waarop het ruimtelijk beleid van de toekomst een antwoord moet bieden.

Provincie als streekmotor voor nieuwe ruimtelijke ontwikkeling

‘Met de krachtlijnen en principes uit de Visienota Ruimte trekken we als streekmotor aan de kar. Met onze opgebouwde kennis, expertise en ervaring met het ruimtelijk beleid gaan we input geven aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. ‘We willen de vernieuwing van het ruimtelijk beleid ook grondig en doordacht aanpakken en hechten daarbij veel belang aan participatie. In de loop van dit jaar gaan we daarom met onze kernnota in dialoog met de gemeenten, burgers en andere belanghebbenden’.

Op basis van deze breed gedragen inhoud werkt de provincie Vlaams-Brabant dan de operationele beleidskaders uit die de ruimtelijke visie, uitgangspunten en beleidslijnen van de kernnota concreet invullen.  Als de beleidskaders klaar zijn, start dan ten slotte de formele procedure om deze Visienota te verankeren in het provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer