Politie bevraagt Leuvenaars

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Zijn de Leuvenaars tevreden over het optreden van de Leuvense politie? Wat is hun mening over bijvoorbeeld de aanpak van overlast? Waar liggen de studenten wakker van? 6000 Leuvenaars en een grote groep studenten werden geselecteerd voor de derde editie van de buurtbevraging. Hun antwoorden moeten de politie helpen bij het bepalen van haar prioriteiten.

Prioriteiten bepalen

De Leuvense politie wil de bewoners van de stad de kans geven om mee te bepalen rond welke prioriteiten en aandachtspunten er de komende jaren zal gewerkt worden. Om de veiligheids- en leefbaarheidsproblemen en de verwachtingen van de burgers zo goed mogelijk te kunnen inschatten krijgen 6000 Leuvenaars vanaf deze week een vragenlijst in de bus. Deze toevallig geselecteerde Leuvenaars werden hiervan al schriftelijk in kennis gesteld.  De studenten, die als tijdelijke bewoners eveneens gehoord worden, krijgen vanaf 8 februari de kans hun mening online te geven. Nieuw dit jaar is dat de Leuvenaars, net zoals de studenten, ook de mogelijkheid hebben om de vragenlijst online in te vullen.

De informatie die deze bevraging oplevert, moet een aanvulling zijn op de officiële criminaliteitscijfers die uit de politiecomputer rollen. Met de buurtbevraging wil de politie een verfijnder beeld krijgen van hoe de Leuvenaar denkt over (on)veiligheid, hoe hij of zij bepaalde fenomenen ervaart, wat hij of zij verwacht van de politie. De resultaten zullen per buurt worden opgesplitst en niet als één geheel worden bekeken. Bewoners uit de buurt Sint-Maartensdal of de sector Tiensestraat beleven overlast en criminaliteitsfenomenen immers anders dan inwoners van een wijk in Heverlee of Kessel-Lo. Op deze verschillende beleving wil de politie zicht krijgen om op die manier politiewerk op maat te kunnen aanbieden.

Zeven hoofdstukken

De vragenlijst peilt naar uiteenlopende fenomenen, dit opgesplitst in zeven hoofdstukken. Een eerste hoofdstuk heeft betrekking op het verkeer in de buurt waar men woont. Wordt er te snel gereden, is er een probleem met fietsers of voetgangers die de verkeersregels aan hun laars lappen,…? Een tweede hoofdstuk dient om na te gaan in hoeverre fenomenen als inbraak, diefstal, vandalisme en overlast (hangjongeren, lawaaihinder, reukhinder, sluikstorten,…) als problematisch worden ervaren. Hebben inwoners angst om slachtoffer te worden van een diefstal of inbraak, vermijdt men bepaalde plaatsen bij duisternis, wordt met andere woorden de levenskwaliteit negatief beïnvloed door angst- of onveiligheidsgevoelens? Ook sociale contacten, slachtofferschap en aangiftebereidheid worden bevraagd. Tenslotte wordt er gepeild naar de mate van tevredenheid (of ontevredenheid) over de werking van de Leuvense politie en naar datgene wat de burger verwacht van zijn of haar politie. Heel specifiek wordt ook gevraagd in welke mate de burger wil geïnformeerd worden over de werking, de resultaten en de acties van de politie en via welk kanaal men deze info liefst wil krijgen.

De gemeenschapswachten

De verspreiding van de vragenlijsten gebeurt door gemeenschapswachten, die momenteel bezig zijn met bussen. Dankzij de medewerking van de gemeenschapswachten kan er aanzienlijk gesnoeid worden in de kosten van de bevraging. Maar deze manier van werken biedt ook een meerwaarde door het feit dat de burgers de gemeenschapswachten kunnen aanspreken wanneer zij bijvoorbeeld vragen hebben over deze enquête of wanneer zij bijvoorbeeld hulp willen bij het invullen van deze enquête.
Vragen?
Wie vragen heeft bij dit initiatief of bij het invullen van de vragenlijst kan mailen naar buurtbevraging@leuven.be of tijdens de kantooruren bellen naar het gratis nummer 0800/11310.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans