106 bezwaarschriften tegen uitbreiding industrieterrein Soldatenveld in Tienen

Soldatenveld
Het openbaar onderzoek naar eventuele bezwaren tegen de uitbreiding van de industrieterrein Soldatenveld leverde 106 bezwaarschriften op. Het dossier lag tien jaar geleden al eens op tafel, maar werd toen ongrondwettelijk verklaard. De provincie heeft het sindsdien aangepast, maar nog steeds kunnen buurtbewoners geen vrede nemen met de plannen.

Eigenlijk betreft het hier een openbaar onderzoek naar het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP), Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen. De buurtbewoners zijn er niet over te spreken dat  noch de provincie Vlaams-Brabant, noch de stad Tienen het nodig om de bevolking hierover op een treffelijke manier te informeren.

Lees verder onder de foto

affiche stadhuis

“Enkel de strikt minimale informatie werd verspreid via drie kranten en, ironie, een informatiebrief (geel  A4-tje) uitgehangen naast de doorgang naar de garage van het stadhuis in Tienen, waar haast niemand voorbijloopt en die bovendien door de werken aan de Grote Markt lange tijd zo goed als niet bereikbaar was”, zegt iemand van het actiecomité dat zich verzet tegen de uitbreiding. “Is dit de manier om de burger te betrekken bij de besluitvorming waar beide besturen zo graag mee uitpakken?”

Tijdens de gemeenteraadscommissie van de stad Tienen in juni, die via streaming publiekelijk kon worden gevolgd, verklaarde de leidinggevende ambtenaar van de provincie dat een openbare informatievergadering voor het publiek niet nodig was, omdat de uitleg reeds in 2012 was gegeven. Het actiecomité merkt hierbij op dat in de omgeving van het geplande bedrijventerrein Soldatenveld de voorbije negen jaar tal van nieuwe gezinnen zijn komen wonen en dat er, op een paar honderd meter van dit geplande terrein een heel nieuwe woonwijk (de publiciteitsborden “Wonen in het groen” hangen er nog steeds) werd ingericht op gronden voorheen in eigendom van de provincie.

Lees verder onder de foto (foto prov. Vlaams -Brabant)

situatieschets

Belangrijke argumenten die worden aangehaald tegen het voornemen van de uitbreiding is onder meer dat op geen enkele manier overtuigend is aangetoond dat er behoefte is aan nog meer bedrijfsoppervlakte. De economische werkelijkheid toont aan dat almaar vaker bestaande en nieuwe bedrijven sluiten of inkrimpen. Momenteel is meer dan een kwart van de bedrijfsoppervlakte onbenut. De stedenbouwkundige voorschriften laten zonder enige verantwoording elke vorm van bedrijvigheid toe, inclusief SEVESO-bedrijven. Dit is absoluut ongehoord gezien de nabijheid van privébewoning op beperkte afstand van de zone, onder meer een grote instelling voor personen met een beperking. Een ander argument is dat de aanleg van een bedrijventerrein op zo’n korte afstand de waarde van bestaande woningen verminderd.

De blauw gearceerde strook stelt de verlengde ringweg voor. De purperen zone is het nieuwe industriegebied waar zowat alle activiteiten zouden mogelijk zijn. Het ligt op amper 100 m. van een instelling voor personen met een verstandelijke beperking en 200 m. van de eerste woonhuizen. 

Er is een gegronde vrees voor verkeersoverlast en sluipverkeer langs lokale wegen door de fusiegemeenten. De aansluiting van de Oplintersesteenweg op het nieuw aan te leggen deel van de ringweg is onduidelijk gedefinieerd en is voor de buurtbewoners onmogelijk in te schatten welke consequenties dit voor hen zal meebrengen. Nog in verband met de verkeersafwikkeling wordt een bestaande fietsweg tussen Oplinter en de Hamelendreef in Tienen omgelegd. Ik wil er u op wijzen dat deze weg frequent gebruikt wordt door scholieren om zich naar school te begeven. Deze omlegging betekent voor talrijke gebruikers een extra en bovendien gevaarlijke verplaatsing. De fietsweg kruist immers de ringweg. Hier wordt een onverantwoord risico genomen.

De actiegroep wijst bovendien op de gewijzigde natuurfenomenen zoals enerzijds uitdroging van de bodem en anderzijds van toenemende wateroverlast. Beide fenomenen hebben zich vooral de jongste jaren gemanifesteerd. De stad Tienen heeft tijdens de gemeenteraad in juni haar bezorgdheid geuit over een aantal voorstellen die werden geformuleerd.

De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening van de provincie Vlaams-Brabant zal nu een advies voorleggen aan de bestendige deputatie dat uiteindelijk de knoop zal moeten doorhakken.

Op te merken valt dat de uitbreiding van het industrieterrein gekoppeld wordt aan de aanleg van de Oostelijke Ring tussen het rondpunt in Hakendover en de Oplintersesteenweg. Naar verluidt ontbreken daarvoor momenteel de middelen.

Lees meer over