Bierbeek vraagt bemiddeling bij provinciegouverneur wegens 'eenzijdig en egoïstisch mobiliteitsplan in Leuven'

Koning Albertlaan

De gemeente Bierbeek heeft een open brief gestuurd naar de pers en de provinciegouverneur. "Het gemeentebestuur van Bierbeek heeft kennis kunnen nemen van het ‘Deelmobiliteitsplan Kessel-Lo en Spaanse Kroon, voorstel ter goedkeuring gemeenteraad 27 juni’ en is van mening dat er totaal geen oplossing is voor het bovenlokale sluipverkeer, integendeel. Er wordt in Bierbeek toenemend verkeer verwacht omdat men op Leuvens grondgebied bepaalde maatregelen neemt", klinkt het. Wij publiceren de volledige brief hieronder.

Betreffende gemeenteraadsbeslissing 27 juni 2022 over ‘Deelmobiliteitsplan Kessel-Lo en Spaanse Kroon’

Geachte,

Het gemeentebestuur Bierbeek heeft kennis kunnen nemen van het ‘Deelmobiliteitsplan Kessel-Lo en Spaanse Kroon, voorstel ter goedkeuring gemeenteraad 27 juni’ en wenst hierop te reageren. Het probleem van sluipverkeer op de Panoramalaan/Koning Albertlaan in Bierbeek is nooit ontkend geweest, in het verleden niet en in het heden niet. Daartoe zijn genoeg studies verricht. Onder meer een provinciale studie in 2007, en recent nog een Leuvense studie op basis van floating car data in 2019. Het gaat duidelijk om een stroom van ongewenst want ongepast verkeer uit de ruimere regio en het Hageland over lokale ontsluitingswegen in Bierbeek naar Leuven, naar het Researchpark Haasrode en naar het opritten- en afrittencomplex E40. In 2019 besliste Bierbeek via ANPR in de Panoramalaan/Koning Albertlaan een slimme knip te installeren met een ruime perimeter van inwoners uit de buurgemeenten die wel toegang zouden krijgen. Deze beslissing werd gecontesteerd eerst door Lubbeek en daarna ook door Leuven. De Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden heeft de beslissing dan vernietigd, met als reden: 'een gebrek aan overleg en tegen het algemeen belang'.

Volgens gemeente Bierbeek zijn wij nu anno 2022 naar aanleiding van de beslissing van de Leuvense gemeenteraad in dezelfde situatie beland maar dan vice versa. Er is alleen op langdurig aandringen van de Bierbeekse schepen van Mobiliteit Cil Cuypers (Vooruit) een informeel online contact geweest op 9 februari jongstleden. Tijdens dit contact werd het voorlopig ‘Mobiliteitsplan Leuven, deelkern Kessel-Lo’ met kamers en circulatieplan en knips waaronder ook slimme knips voorgesteld. Op basis van een rekenmodel zou de invoering van zone 30 alleen al in de ochtend tot 50% stijging van verkeer op bepaalde punten op de Bierbeekse sluiproute bewerkstelligen. Er was toen ook sprake van een knip in de Grensstraat weliswaar op middellange termijn, na de herinrichting van de Leuvense Koning Albertlaan. Er werden twee maatregelen voorgesteld die soelaas zouden kunnen bieden aan de te verwachten toenemende verkeersdruk in Bierbeek. Namelijk de installatie van een zone 30 in de Lange Lostraat en een éénrichting in die Lange Lostraat naar de N2. Het betreft hier twee ingrepen op Leuvens/Lubbeeks grondgebied waar Bierbeek totaal geen invloed of zeggenschap heeft. Er is dan door Bierbeek gesteld dat men niet akkoord kon gaan met maatregelen opgenomen in het voorlopig plan die dergelijk negatief gevolg zouden hebben. Er is naar aanleiding van een infomarkt voor inwoners in Hal5 en Leuvense burgerpanels in de maanden april en mei een brief geschreven door de vier burgemeesters van de politiezone Lubbeek, Holsbeek, Bierbeek en Boutersem naar de Leuvense burgemeester én de gouverneur dd. 24/05/2022 met de uitdrukkelijke vraag naar overleg vooraleer het plan zou worden geagendeerd op de gemeenteraad. Op 14 juni werd – na aandringen van de gouverneur bij de stad – er effectief een vergadering belegd waar een presentatie werd gegeven over het ‘Deelmobiliteitsplan Kessel-Lo en Spaanse Kroon’ aan de aanwezige vertegenwoordigers van Holsbeek, Bierbeek, Lubbeek en Boutersem.

Dit overleg was eerder een eenzijdige informatieverstrekking over de laatste versie van het ondertussen licht gewijzigde circulatieplan. Het druiventrosmodel (kamers) blijkt geschrapt te zijn. Er blijft wel nog een knip gepland in de Grensstraat na werken in de Koning Albertlaan (binnen 3 jaar?). De gevolgen voor Holsbeek en Linden blijken miniem. Bierbeek vroeg toen het engagement van de stad dat het sluipverkeer verder wordt opgenomen met de verschillende buurgemeenten, en vroeg om dit ook zo in het mobiliteitsplan op te nemen. Bovendien vroeg Bierbeek aan de stad Leuven om aanwezig te zijn op de AWV-startvergadering op 21 juni betreffende een studie “tunnel/sluipverkeer”. En Bierbeek stelde uitdrukkelijk niet akkoord te zijn met het voorliggende ontwerp mobiliteitsplan. Bierbeek heeft ondertussen kennis kunnen nemen van het ‘Deelmobiliteitsplan Kessel-Lo en Spaanse Kroon, voorstel ter goedkeuring gemeenteraad 27 juni’ zoals toegestuurd per mail op 23 juni jl. en is van mening dat er totaal geen oplossing is voor het bovenlokale sluipverkeer in Bierbeek. Integendeel: er wordt toenemend verkeer verwacht omdat men op Leuvens grondgebied bepaalde maatregelen neemt. En er is in het plan sprake van een zelf uitgevonden categorisering van de Panoramalaan/Koning Albertlaan als een 'wijkontsluitingsweg B', welke niet strookt met de eigenlijke feitelijke categorisering, alsof men daardoor een grotere verkeersstroom op de sluiproute zou kunnen duiden en verantwoorden.

Bij deze protesteert Bierbeek tegen dit goedgekeurde plan. Bierbeek verwijst naar een vroeger Leuvens voorstel (‘Verkeerscirculatieplan Kessel-Lo tussen Diestsesteenweg en Tiensesteenweg’) in 2017 om een slimme knip in Panoramalaan in Bierbeek én Ganzendries in Lubbeek mee te nemen in de uitvoering van het Leuvense mobiliteits-/circulatieplan. Bierbeek eist ernstig en constructief overleg als evenwaardige partner en de opmaak van een breder stadsregionaal mobiliteitsplan. Daarnaast verzoekt de gemeente Bierbeek formeel aan de Provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, de heer Jan Spooren, om te bemiddelen en dit proces in goede banen te leiden.

Lees meer over