Geen draagvlak voor éénrichtingsstraat in de Beekstraat

Eenrichtingsstraat de Beekstraat in Sint-Joris-Weert
De voorbije zes maanden heeft er een proefproject plaatsgevonden in Sint-Joris-Weert, waarbij de Beekstraat eenrichtingsverkeer werd. Hierdoor zijn mensen nu verplicht om te rijden via de Kauwereelstraat en de Stationsstraat. Dit heeft tot ontevredenheid geleid bij een aanzienlijk aantal mensen. PRO OH, de nieuwe dorpspartij in Oud-Heverlee, heeft signalen opgevangen dat de meerderheid de talrijke klachten over het eenrichtingsproefproject van de inwoners niet serieus nam.
Daarom heeft PRO OH een enquête uitgevoerd om te peilen naar de daadwerkelijke mening van de mensen. De respons was overweldigend. Bijna 180 inwoners, waarvan tachtig procent afkomstig uit Sint-Joris-Weert, hebben de moeite genomen om deze in te vullen. Hierbij hebben ze tal van opmerkingen en suggesties gegeven.

Tom Teck van PRO OH vat de resulaten samen. Ten minste twee derde vande respondenten is geen voorstander van de éénrichtingsstraat in de Beekstraat. Ze willen de afschaffing, of op zijn minst een gedeeltelijke éénrichting tussen de Delhaize en de spoorweg. Ongeveer de helft van de deelnemers is van mening dat het nieuwe verkeerleefbaarheidsplan Sint-Joris-Weert niet veiliger heeft gemaakt en dat aantal stijgt naar 55 procent als het gaat over veiligheid in de eigen straat. Uit de vele reacties blijkt dat vooral de inwoners van de Kauwereelstraat en de Stationstraat misnoegd zijn. Bovendien is het sluipverkeer in de Neerveldstraat en de Pastoor Tilemansstraat aanzienlijk toegenomen wat tot veel irritatie leidt. Mensen van buiten Sint-Joris-Weert ervaren het als hinderlijk dat ze nu moeten omrijden voor de Delhaize, die zich midden in de Beekstraat bevindt. En de uitbreiding van de zone dertig heeft het dorp sterk verdeeld met felle voor- en tegenstanders.

Deze bevindingen staan in schril contrast met de resultaten van de bevraging door de meerderheid in 2021, waarin de reacties ogenschijnlijk positief waren ten aanzien van éénrichtingsverkeer in de Beekstraat. Patrice Lemaitre schrijft dit toe aan de wijze waarop de meerderheid destijds haar bevraging georganiseerd heeft. Deze was onduidelijk en het uiteindelijk doel ervan was niet helder, wat verklaart waarom veel mensen toen hun mening niet gegeven hebben.

Deze enquête wijst uit dat er geen draagvlak is voor éénrichtingsverkeer in de Beekstraat. We vragen dan ook met PRO OH dat het mobiliteitsplan opnieuw bekeken wordt. Een compromis had kunnen zijn om de Beekstraat gedeeltelijk éénrichting te maken van de Delhaize naar Neerijse toe. Er zijn dan ook veel verliezers en weinig winnaars bij het nieuwe mobiliteitsplan.

“Met PRO OH zullen we dit agenderen op de gemeenteraad van 26 september. We zullen de resultaten en alle opmerkingen geanonymiseerd overmaken aan het schepencollege en we roepen de meerderheid op om te luisteren naar de inwoners en een hoorzitting te organiseren. “ besluiten Tom Teck en Patrice Lemaitre.

Lees meer over