Komt er doorrijtijdbewaking in Kessel-Lo?

21 oktober 2021 | 12u14 | Gepost door annpeeters
Leuven
Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo OBK voert al vele jaren actie voor meer verkeersveiligheid in de woonstraten van Kessel-Lo. Hun voorstel voor een zone 30 in nagenoeg heel het grondgebied werd door het stadsbestuur goedgekeurd, maar ze willen nog verder gaan. 

Recentelijk heeft het burgerpanel dat opgericht is door de stad Leuven in het kader van het mobiliteitsplan en Vorm 3010, 28 doelstellingen gekozen voor de toekomst van Kessel-Lo. Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo (OBK) onderschrijft die voorstellen en ijvert er voor dat maatregelen die de mobiliteit bevorderen hand in hand gaan met ingrepen om doorgaand autoverkeer te verminderen, om zo draagvlak te behouden en verder uit te breiden.

In de 28 doelstellingen worden vooral éénrichtingsstraten naar voor geschoven om doorgaand verkeer te weren uit woonwijken. "Eénrichtingsstraten zijn echter geen zaligmakende en volledig sluitende oplossing, ook al omdat ze ook herkomst- en bestemmingsverkeer zullen benadelen", zeggen Herman Kets en Piet Van Meerbeek. "Daarom stelt het OBK voor om niet enkel op één maatregel in te zetten, maar ook te kijken naar een geheel van innovatieve oplossingen."

Doorrijtijdbewaking

"Een innovatieve en bijkomende oplossing is de doorrijtijdbewaking. Deze heeft als doel de tijdswinst weg te nemen voor sluipverkeer en dit af te leiden naar de grotere assen, vooral tijdens de ochtend- en avondspits. Anders dan bij standaard ANPR-camera’s creëren deze camera’s geen knip, maar controleren ze doorrijtijden van autoverkeer binnen een bepaalde zone. Is deze doorrijtijd te kort en/of is de bestuurder geen gekende inwoner, dan heeft dit voertuig geen herkomst of bestemming in de zone en kan er een boete of andere heffing aangerekend worden. Een voordeel van doorrijtijdbewaking is dat de zone bereikbaar blijft voor iedereen die er moet zijn, zonder administratieve rompslomp of onredelijke boetes die tot onvrede bij buurtbewoners leiden. Verder laat dit systeem ook toe met buurgemeenten overeenkomsten te maken zodat vlot lokaal verkeer tussen de steenwegen mogelijk is voor bewoners van aangrenzende buurten. Wel stelt het OBK hierbij als voorwaarde dat er een duidelijk wettelijk kader rond gebruik en privacy gecreëerd en geïmplementeerd moet worden, met transparantie van beheer en extern toezicht, om tegen de risico’s van function creep en gebruik als inkomstengenerator te beschermen."

Het OBK vraagt het schepencollege om de impact van dit scenario te berekenen en voor te leggen aan de bevolking, als mogelijke toevoeging bij het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo, na de eerder vermelde evaluatie van de gevraagde snelle uitvoering van de zone-30 beslissing.

Lees meer over