De misdaadcijfers in Leuven van 2023: inbraken dalen, cybercrime stijgt

21 mei 2024 | 14u34 | Gepost door redactie
Illustratiebeeld

Uit de criminaliteitscijfers van 2023 blijkt dat een aantal belangrijke traditionele fenomenen in dalende lijn gaan of laag blijven. Bijvoorbeeld de inbraken uit woningen dalen met 40 procent. De cybercrime stijgt wel. Voorts daalden geweldsfeiten met meer dan vier procent, diefstallen uit voertuigen daalden met tien procent, gauwdiefstallen blijven laag, fietsdiefstallen blijven status quo. Cybercrime echter blijft een toenemend aantal slachtoffers maken met een stijgende trendlijn als gevolg. Wat overlast betreft, stelt de politie een status quo van vandalismefeiten vast en een daling van geluidshinder. Het aantal verkeersongevallen bleef min of meer gelijk met de positieve randbemerking dat er wél minder ongevallen waren met zachte weggebruikers. Rode draad is de aandacht die politie heeft voor een mix van preventieve en sensibiliserende acties enerzijds en controles met desgevallend sanctionering anderzijds. 

Met 258 inbraakmeldingen in 2023 registreerden we het op één na laagste cijfer van de voorbije 15 jaar en een daling van 42,2 procent in vergelijking met 2022. In 41,1 procent van de gevallen slaagde de inbreker er niet in binnen te geraken. Stad en politie blijven dan ook investeren in bewustmakingscampagnes en burgers aansporen alert te zijn én zelf maatregelen te nemen om inbrekers buiten te houden, want zeker in geval van inbraken is preventie zinvol. Inbraken in andere bestemmingen zoals tuinhuizen en garages maar ook bijvoorbeeld handelspanden en onderwijsinstellingen, zijn wel gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor, van 209 tot 262, maar blijven onder het aantal dat werd vastgesteld in de pré-coronajaren. Bovendien wordt het cijfer sterk beïnvloed door enkele reeksen, zoals 11 inbraken in garageboxen op eenzelfde adres in Kessel-Lo, 10 inbraken in bedrijfsruimtes een bedrijvencentrum in Haasrode, 18 inbraken in kelderbergingen in hetzelfde gebouw in het centrum.

Het aantal fietsdiefstallen bleef met 1.777 aangiftes in 2023 vrij stabiel. 

Vooral in de stationsomgeving en de buurt van het Sportkot waren fietsendieven actief. Eén derde van de gestolen fietsen was een elektrische fiets, bijna 47 procent was gegraveerd. Stad en politie blijven stevige sloten promoten, fietsen registreren en samen met uitbaters van de grote stallingsplaatsen zoeken naar mogelijkheden om deze locaties nog beter fietsdiefstallenproof te maken. Politie voerde regelmatig gerichte controles uit in uniform en in burger en kon vorig jaar 163 verdachten effectief vatten. Ondertussen worden een aantal acties met lokfietsen voorbereid.

Het aantal winkeldiefstallen hangt nauw samen met de aangiftebereidheid. Hierover werden afspraken gemaakt met de handelaars en dat resulteerde in een verhoogd aantal meldingen, 603 in 2023. Het aantal gauwdiefstallen steeg in 2023 tot 239 feiten, dat zijn er 49 meer dan in 2022, maar het cijfer blijft laag in vergelijking met de jaren voor corona.

Het fenomeen cybercrime is het voorbeeld bij uitstek waar preventie, sensibilisering en alertheid belangrijk zijn. 

Het aantal slachtoffers dat zich meldt zit al enkele jaren in de lift. In 2023 registreerden we 1.059 feiten, een stijging van 6,2 procent in vergelijking met 2022. Onder meer via scholen, seniorenverenigingen, buurthuizen,… informeren politie en stadsdiensten over de gevaren van cybercrime.

Het aantal geweldsdelicten daalde licht (- 4,3 procent) in 2023. Het merendeel, 749 feiten, betrof slagen en verwondingen waarvan bijna 1 op 4 in de familiale of relationele sfeer. Daarnaast registreerden ze 121 diefstallen met geweld of fysieke afpersing. Vooral in het uitgaansleven en tijdens de uitgaansuren daalde het aantal geweldsfeiten opmerkelijk, diefstallen met geweld met bijna 30 procent, slagen en verwondingen werden 9,1 procent minder geregistreerd. De gerichte politieaanwezigheid, afspraken met horeca, snelle bestuurlijke aanpak onder meer met plaatsverbod, werpen hier hun vruchten af.

De aanpak van intrafamiliaal geweld krijgt al enkele jaren prioritaire aandacht in Leuven met een ketengerichte aanpak waarin verschillende partners elk hun eigen rol hebben. In 2023 werden 867 feiten geregistreerd, een toename van 10,9 procent in vergelijking met het jaar daarvoor, maar het op één na laagste aantal sinds 2008. In 21,7 procent van de gevallen was er sprake van effectief fysiek geweld, het grootste deel betrof 
allerlei vormen van psychisch of verbaal geweld.

In 2023 werden 191 zedenfeiten gemeld. 

In 64 gevallen ging het om ongewenste aanrakingen vooral door dronken mannen. In 47 gevallen was er sprake van verkrachting, veelal met een dader uit intrafamiliale- of kennissenkring, zes keer met onbekende dader. De start van het ZSG, het Zorgcentrum Seksueel Geweld, waar slachtoffers laagdrempelig terecht kunnen voor multidisciplinaire zorgen, heeft mogelijk een impact op de aangiftebereidheid.

Wat de overlastfenomenen betreft stelt de politie geen spectaculaire wijzigingen vast. Er werden 3.083 meldingen van geluidsoverlast geregistreerd. Dat zijn er 236 (- 7,1 procent) minder dan in 2022. Het aantal vandalismefeiten bedroeg 856, ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. Cijfers over drugs en alcohol worden in grote mate bepaald door politieacties. De inzet van de drugshond bijvoorbeeld heeft onmiddellijk effect op het cijfer van drugs. In totaal werden 1.324 drugsfeiten genoteerd, waarvan meer dan 87 procent feiten van bezit, vooral cannabis. Wat alcoholmisbruik betreft, noteerden ze 997 feiten van openbare dronkenschap.

De verkeersongevallen bleven in 2023 ongeveer status quo. 

Ze stelden 1.447 ongevallen vast, dat was het op twee na laagste cijfer sedert 2005. Bij 382 ongevallen waren er gewonden, er vielen ook 2 dodelijke slachtoffers. Bij 6,8 procent was minstens één van de betrokken partijen onder invloed van alcohol of drugs. Als positieve noot kunnen ze vermelden dat het aandeel van ongevallen met zachte weggebruikers daalde in een stad waar het aantal fietsers almaar toeneemt. In 412 van de ongevallen was een voetganger of fietser betrokken, wat een daling is van 5,1 daling in vergelijking met 2022.

Lees meer over