Alamire Foundation ontvangt Koningin Mathilde voor een bezoek aan de Library of Voices en het Huis van de Polyfonie

5 februari 2020 | 18u14 | Gepost door redactie
Alamire Foundation ontvangt Koningin Mathilde voor een bezoek aan de Library of Voices en het Huis van de Polyfonie
Op dinsdag 4 februari bracht Koningin Mathilde als Beschermvrouw van de Alamire Foundation een bezoek aan het centre of excellence voor de studie van de muziek in de Lage Landen, dat gehuisvest is op de site van de Abdij van Park te Heverlee. Het studiecentrum dat is verbonden aan KU Leuven zet sinds haar oprichting in 1991 in op het interdisciplinair onderzoek en de valorisatie van de rijke Franco-Vlaamse polyfonie. De Koningin maakte kennis met de drie onderzoekslijnen van de Alamire Foundation die telkens vertrekken vanuit de interactie tussen wetenschap en kunst en zal bezichtigde ook het kostbare 15de eeuwse handschrift Leuven Chansonnier.
Het bericht Alamire Foundation ontvangt Koningin Mathilde voor een bezoek aan de Library of Voices en het Huis van de Polyfonie verscheen eerst op Leuven Actueel.

De Permanente Hoge Bescherming van een lid van de Koninklijke familie is een morele gunst die wordt toegekend voor een periode van twee of vijf jaar aan een vereniging die in België gevestigd is. De vereniging moet een goede reputatie genieten en lovenswaardige doelstellingen nastreven van sportieve, humanitaire, culturele of wetenschappelijke aard.
Zo genoot de Alamire Foundation reeds van de Permanente Hoge Bescherming van HM Koningin Fabiola die de plechtige opening van het Huis van de Polyfonie in de gerestaureerde Mariapoort van de Abdij van Park bijwoonde op 27 oktober 2011. HM Koningin Mathilde zet deze traditie voort en verleende deze gunst aan de Alamire Foundation in 2018 voor een periode van vijf jaar. Het is voor het eerst dat Hare Majesteit een bezoek bracht aan de werking van de Alamire Foundation.

Drie onderzoekslijnen
Van materieel naar digitaal erfgoed
De Norbertuspoort van de Abdij van Park werd in 2018 gerestaureerd en herbestemd tot de Library of Voices, gelauwerd met de publieksprijs Onroerend Erfgoed. Het 18de eeuwse poortgebouw herbergt er het Alamire Digital Lab (ADL), een mobiele fotografische opstelling waarmee opnames in hoge resolutie van kostbare muziekhandschriften worden gemaakt. De historische bronnen vormen de basis van het onderzoek en de valorisatie van de oude muziek. Dankzij de inzet van spitstechnologie worden de bronnen gedigitaliseerd en nadien ontsloten voor musicologen en musici via de Integrated Database for Early Music (IDEM).

Van visueel naar klinkend erfgoed
In hetzelfde poortgebouw wordt nog een stap verder gezet. De Library of Voices is de plek waar de kloof tussen de genoteerde en de klinkende muziek door middel van multidisciplinair onderzoek wordt overbrugd. De digitale bronnen die uit de eerste onderzoekslijn resulteren, vormen de grondstoffen voor de verdere studie en ontginning. Een analyse van de bron wordt gekoppeld aan praktijkgericht onderzoek en aan het digitale beeld wordt een auditieve component toegevoegd. Twee Sound Labs worden daarvoor ingezet. In het Alamire Analytisch Sound Lab wordt de gelaagdheid van de meerstemmige muziek onderzocht. In het Alamire Interactief Sound Lab is het onderzoek gericht op het zingen van polyfonie in akoestisch gereconstrueerde historische ruimtes.

Van verborgen naar toegankelijk erfgoed
De uiteindelijke stap is de vertaling van de door onderzoek en experiment gegenereerde inzichten naar het publiek. Dit traject vindt plaats in het Huis van de Polyfonie waar een unieke interactie tussen wetenschap, uitvoering en publiek ontstaat. Het huis biedt onderdak aan een concertruimte en een collectie historische muziekinstrumenten. Wetenschappers en musici brengen er academisch onderzoek en praktijkonderzoek samen tot een unieke ervaring voor het publiek.

Het Leuven Chansonnier
In juli 2016 kocht de Koning Boudewijnstichting met het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché een totaal onbekend laatvijftiende-eeuws polyfoon liedboek. Het boek, dat volledig bewaard bleef en in perfecte staat verkeert, bevat negenenveertig Franse chansons (drieënveertig rondeaux en zes virelais) en één compositie in het Latijn. Achtendertig werken zijn uit andere bronnen bekend, de andere twaalf zijn unica. De Boudewijnstichting vertrouwde het waardevolle handschrift toe aan de Alamire Foundation. Zoals gelijkaardige chansonniers die genoemd zijn naar de stad waar zij bewaard worden, zoals die van Dijon, Wolfenbüttel en Kopenhagen, werd het nieuwe liedboek dan ook het Leuven Chansonnier gedoopt.

De Alamire Foundation
De Alamire Foundation werd in 1991 opgericht als een joint venture tussen KU Leuven (Onderzoeksgroep Musicologie) en Musica (Impulscentrum voor Muziek). Als internationaal studiecentrum stelt de Alamire Foundation zich tot doel academisch en praktijkonderzoek te stimuleren, te coördineren en uit te voeren. Daarbij concentreert zij zich specifiek op de muziek en het muziekleven in de Nederlanden van de middeleeuwen tot 1800. Bijzondere aandacht gaat uit naar het in kaart brengen en ter beschikking stellen van onbekend of onontgonnen materiaal. Met inzet van state of the art methodes, onder meer op het vlak van digitalisering en doorgedreven auralisatietechnologie, wordt dit muzikaal erfgoed geconserveerd, bestudeerd en gevaloriseerd.

De muziek, in handschrift of druk, wordt ontsloten door traditionele publicaties als inventarissen, facsimile’s en kritische tekstuitgaven en via innoverende digitale databanken. De wetenschappelijke discussies en conclusies vinden hun weg naar monografieën en vaktijdschriften, waaronder het eigen Journal of the Alamire Foundation. Samenwerking en contacten met de academische en de uitvoerderswereld, erfgoedinstellingen en de culturele sector resulteren in internationale conferenties en praktijklabo’s, festivals en concerten, tentoonstellingen en multimedia-applicaties.

De Alamire Foundation ontleent haar naam aan Petrus Alamire (Nürnberg, ca. 1470 – Mechelen, 1536). Geboren in de Zuid-Duitse koopmansfamilie Imhoff, was hij vooral actief in de Lage Landen, waar hij faam verwierf door zijn rol in de productie van muziekhandschriften. Hij kiest voor een pseudoniem dat verwijst naar de toonhoogte A en de noten la-mi-re en geeft hiermee uitdrukking aan zijn werk als muziekkopiist en kalligraaf.

Foto’s: KU Leuven – Rob Stevens

Het bericht Alamire Foundation ontvangt Koningin Mathilde voor een bezoek aan de Library of Voices en het Huis van de Polyfonie verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over