UPC Kortenberg: bijna alle gebouwen worden gefaseerd afgebroken en er komt nieuwbouw met een open park

plan
Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven in Kortenberg zal er op termijn totaal anders uitzien. 

UPC Kortenberg is gevestigd in op een kloostersite die dateert uit 1850. De gebouwen werden in de loop der jaren gerenoveerd en er kwamen nieuwe paviljoenen bij, maar de nood aan nieuwe infrastructuur dringt zich op. De historische gebouwen zullen behouden blijven, alle andere gebouwen worden gefaseerd afgebroken en vervangen door nieuwbouw in stratenstructuur. 

Het centrum gaat van 400 naar 350 bedden, maar de dagopvang en ambulante zorg krijgt een voornamere plaats. Op de site komt naast de nieuwbouw ook een park dat voor iedereen toegankelijk zal zijn en een trage verbinding tussen Kortenberg en Erps-Kwerps loopt door de site. 

Er zullen op de campus nog steeds enkele gesloten afdelingen zijn, maar de vernieuwde campus krijgt een open karakter.

Het UPC hoopt dat de nieuwe gebouwen tegen 2040 zullen klaar zijn. De kostprijs wordt geraamd op 250 miljoen euro.

Grote opknapbeurt

De ziekenhuiscampus is toe aan een grondige opknapbeurt. De campus vindt zijn oorsprong bij de congregatie Zusters van de Bermhertigheid Jesu en heeft zich ontwikkeld tot zijn huidige vorm met een aaneenschakeling van voornamelijk laagbouwpaviljoenen. De gebouwen dateren grotendeels van voor 1985. Inhoudelijk heeft de campus zich ontwikkeld van een psychiatrische instelling naar een universitair psychiatrisch centrum dat zich sterk inzet voor kwalitatieve en vernieuwende zorg, klinisch toegepast onderzoek en de opleiding van professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

Sociale verbinding en zorg in een vrij toegankelijke en aantrekkelijke ruimte

Het masterplan toont het voornemen van het UPC KU Leuven om op zijn campus Kortenberg de infrastructuur van de toekomst in de geestelijke gezondheidszorg te voorzien. Die is van cruciaal belang voor het verwezenlijken van de zorgstrategische en inhoudelijke doelen die zijn vastgelegd in de visietekst van het ziekenhuis. Het plan omvat verschillende principes, waaronder het creëren van een vrij toegankelijke, levendige en aantrekkelijke plek die bijdraagt aan sociale verbinding en interactie. Ook flexibiliteit, moduleerbaarheid en multi-inzetbaarheid van de infrastructuur zijn belangrijke uitgangspunten. Verder wordt er aandacht besteed aan duurzaamheid, inclusie en integratie in de maatschappij.

"Het masterplan," vertelde Tine Van Herck van PTArchitecten, “komt voort uit een grondige evaluatie van de huidige zorginfrastructuur en een intensief dialoogtraject met alle belanghebbenden van het ziekenhuis. In samenspraak met de Vlaams Bouwmeester heeft PTArchitecten het campusplan ontwikkeld om vorm te geven aan het psychiatrisch ziekenhuis van de toekomst. Deze vernieuwde ziekenhuiscampus zal een open karakter hebben, waarbij de verbinding met de bredere gemeenschap in buurt en streek wordt gezocht en waar andere functies met een meerwaarde voor de zorg ook een plaats kunnen krijgen."

Bart De Greef, financieel en logistiek directeur UPC KU Leuven: "Het masterplan fungeert als richtinggevend kader, een streefbeeld van hoe we onze infrastructuur willen inrichten. Het is geen strikt en dwingend stappenplan, maar veeleer een strategie waaraan we concrete bouwprojecten kunnen toetsen. Hierbij hebben we de ambitie om onze rol als zorginnovator waar te maken en leggen we de lat hoog op het gebied van duurzaamheid. We willen vanaf het begin nadenken over concepten als energiezuinigheid, materiaal- en ruimtegebruik, kwaliteit, flexibiliteit, moduleerbaarheid en multi-inzetbaarheid om op een geïntegreerde manier te bouwen aan een duurzame zorg. Het masterplan is dus geen eindpunt, maar vormt een belangrijke mijlpaal. Het is tevens een oproep tot participatie aan alle betrokkenen om samen de zorgcampus mee invulling te geven."

Een campusplan voor de toekomst

"De zorgsector staat voor uitdagingen," merkte Wim Tambeur, gedelegeerd bestuurder UPC KU Leuven, op, "waaronder een verdere vermaatschappelijking van zorg en een intensifiëring van de overblijvende residentiële zorg. Dat vraagt om een aangepaste infrastructuur. Belangrijk is niet alleen hoe de gebouwen eruitzien, maar vooral hoe ze ondersteuning kunnen bieden aan de zorginhoudelijke noden, uitdagingen en ambities waar het ziekenhuis en zijn ruimere zorgnetwerk mee geconfronteerd worden. Als universitair psychiatrisch centrum dat sterk inzet op kwalitatieve en vernieuwende zorg, wetenschappelijk onderzoek en de vorming van gezondheidsprofessionals, heeft het UPC KU Leuven de ambitie om het psychiatrisch ziekenhuis van de toekomst vorm te geven."

Mark Waer, voorzitter Z.org KU Leuven: "De maatschappelijke en beleidsmatige evoluties in de geestelijke gezondheidszorg vereisen innovatieve en doortastende oplossingen. Om daarop in te spelen heeft het UPC KU Leuven, in dialoog met alle geledingen van het ziekenhuis, een campusplan ontwikkeld dat de weg vrijmaakt voor het psychiatrisch ziekenhuis van de toekomst."

Vlaams minister Hilde Crevits toonde zich enthousiast over het masterplan en de toekomstige ontwikkelingen op de ziekenhuissite: "Met vol vertrouwen kijk ik uit naar de investering in deze site. Ze betekent een belangrijke mijlpaal in het streven naar een duurzame, innovatieve en inclusieve zorgomgeving die van groot belang is voor de samenleving."

Burgemeester Alexandra Thienpont: "Kortenberg heeft een nauwe relatie met het UPC KU Leuven, al sinds de 19de eeuw, toen het nog Maison de Santé Saint-Joseph heette. We koesteren die lange traditie van verwevenheid tussen onze gemeente en het ziekenhuis. Die dialoog tussen de twee zet zich door in de samenwerking rond het masterplan waarin we alle belanghebbenden betrekken. We kijken uit naar deze belangrijke investering die voor Kortenberg een groene long kan betekenen, de ontsluiting naar het station en de omliggende gemeente vlot trekt en toelaat te onderzoeken hoe we samen schaalvoordelen in gezamenlijke infrastructuur kunnen bekomen. Kortom, dit plan moet een gunstige invloed hebben op de buurt en de samenleving in haar geheel."

Ontdek het masterplan op de Open Geestdagen

Op zondag 8 oktober neemt het UPC KU Leuven deel aan de Open Geestdagen en zet het zijn deuren open voor bezoekers. Het publiek kan het masterplan van naderbij bekijken op de tentoonstelling.

Campussite Kortenberg anno nu

Masterplan herontwikkeling Campus Kortenberg 2025-2050

Lees meer over