Ruimtelijk uitvoeringsplan centrum Meerbeek aangepast ondanks protest buurtbewoners

Begin van de Sint-Antoniusstraat in Meerbeek

Kortenberg biedt sinds 2023 het gebouw op de site Vannetelbosch in de Sint-Antoniusstraat in Meerbeek aan als vrijetijdsinfrastructuur voor enkele lokale verenigingen. Zij hebben dringend nood aan een locatie.

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) won voor de aankoop van de site in 2021 juridisch advies in met betrekking tot de tijdelijke recreatieve invulling ervan. De site stond al meer dan tien jaar leeg en het pand heeft sinds de goedkeuring van het RUP in 2011 nooit zijn bestemming van ‘handel/bedrijvigheid’ kunnen invullen. Volgend op het verkregen juridisch advies werd een omgevingsvergunningsaanvraag voor een tijdelijke functiewijziging naar recreatie ingediend. Het CBS verleende een omgevingsvergunning op 27 september 2023. De site werd inmiddels opgeknapt en brandveilig gemaakt waardoor enkele lokale sport- en jeugdverenigingen dankbaar gebruik maken van deze infrastructuur. Dit vormde een tussenoplossing in afwachting van de definitieve vaststelling van het RUP Sportinfrastructuur in de Noodbosweg en de herziening van het RUP Dorpskern Meerbeek waardoor de site Vannetelbosch uiteindelijk definitief zal worden herbestemd. 

Tegen deze nieuw verleende omgevingsvergunning werd door enkele omwonenden in beroep gegaan. Na het inwinnen van nieuw juridisch advies trok de gemeente Kortenberg het vergunningsdossier in. De gemeente heeft dan onmiddellijk stappen gezet om het RUP Dorpskern Meerbeek aan te passen en een definitieve bestemmingswijziging te kunnen doorvoeren. 

Aangezien de sport- en jeugdverenigingen al maandenlang actief zijn in het gebouw, wenst het CBS echter niet dat zij de dupe zouden zijn van deze situatie. In afwachting van de herziening van het RUP en de wijziging van de bestemming kunnen deze verenigingen hun activiteiten op de site verderzetten. 

Eind mei nam het gemeentebestuur kennis van een klacht tegen het gebruik van het gebouw op de site Vannetelbosch voor recreatieve doeleinden met het verzoek dat de verenigingen binnen de acht dagen hun werking er zouden staken. Het CBS heeft de voorbije tijd kunnen vaststellen dat de verenigingen daar een zeer mooie werking hebben kunnen uitbouwen voor honderden kinderen en sporters uit onze gemeente. Daarom werd beslist om de verenigingen hun werking niet te laten stopzetten. Kortenberg stelt ondertussen alles in het werk om een bestemmingswijziging voor de Site Vannetelbosch in het RUP zo snel mogelijk door te voeren.

Lees meer over