Protest tegen slipschool in Kampenhout

slipschool kampenhout
De Federale Politie heeft bij de provincie Vlaams-Brabant een omgevingsvergunning aangevraagd om de activiteiten van de slipschool of ‘bijscholingscentrum’ in het Hellebos in de gemeente Kampenhout voor onbepaalde duur te mogen verderzetten. Hiertegen is heel wat protest gerezen.

Al vele jaren is de exploitatie van het militair domein van het Hellebos in Kampenhout als slipschool een doorn in het oog van velen. Het Hellebos maakt deel uit van de te versterken natuurreservaten en boscomplexen. Het militair domein, en meer bepaald het gebruik als slipschool, werd als een knelpunt en bedreiging gezien voor de natuurwaarden in de onmiddellijke omgeving.

In 2019 keurde de gemeenteraad van Kampenhout unaniem de herbestemming van het terrein tot natuurgebied goed, dit onder meer tot tevredenheid van Groen Kampenhout dat de recente aanvraag van de Federale politie dan ook ten stelligste afkeurt.  Gemeenteraadslid Machteld Soetemans: ”Een nieuwe vergunning afleveren voor de slipschool zou geheel tegen de tijdgeest ingaan. Veel mensen hebben de voorbije (corona-)periode de natuur opnieuw leren koesteren, een slipschool middenin natuurgebied kunnen we niet langer dulden. Dergelijke activiteiten horen thuis in een industriezone.”  Groen Kampenhout steunt dan ook de schepen voor Milieu en het hele gemeentebestuur in hun engagement om de bestemming van de slipschool te wijzigen naar natuurgebied.

Gemeenteraadslid Wim Vanhaverbeke: ‘We zijn ervan overtuigd dat het gemeentebestuur dit engagement op alle politieke niveaus zal hard maken, want nu is de provincie aan zet, allicht zal later ook de Vlaamse Regering hierover uitspraak moeten doen’. Groen sluit zich aan bij de oproep van Natuurpunt om bezwaar in te dienen tegen de aanvraag tot omgevingsvergunning."

 Het openbaar onderzoek loopt tot 5 februari, tot dan kunnen bezwaren worden ingediend. 

Lees meer over