Bezorgdheid over mogelijke afschaffing van trage wegen in Kampenhout

28 september 2021 | 09u02 | Gepost door connyjuste@yahoo.com
trage weg
Een aantal burgers in Kampenhout is bezorgd dat het gemeentebestuur het Gemeentewegendecreet wil aangrijpen om het trage wegennetwerk in de gemeente af te bouwen.

Gemeentewegendecreet en trage wegen

Enkele inwoners van Kampenhout, verenigd in het Comite BTW (Bewaar Trage Wegen) zijn bang dat er binnenkort in Kampenhout meer dan 50 trage wegen zullen worden afgeschaft. Hun angst is gebaseerd op de opmaak van het trage wegenplan, waarmee de gemeente momenteel samen met de provincie bezig is.  

"Het Gemeentewegendecreet dat op 1 september 2019 van kracht werd beoogt de bevordering van de zachte mobiliteit via het vrijwaren en verbeteren van de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen", zo verduidelijken de actievoerders. "De trage wegen nemen hier een centrale plaats in – het decreet vraagt met name dat de gemeenten een geïntegreerd beleid voeren dat onder meer gericht is op “de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op functioneel vlak.” Het Kampenhoutse gemeentebestuur lijkt van plan om wel een zeer eigenzinnige invulling aan dit decreet te geven.", zo luidt het bij hen.  

In 2007 koos de gemeente ervoor om samen met de vzw Trage Wegen en een groep vrijwilligers uit de gemeente een groot deel van de vele trage wegen en kerkpaden die Kampenhout rijk is te inventariseren. Trage wegen werden geïdentificeerd, geëvalueerd en letterlijk in kaart gebracht in de vorm van een vijftal kaarten. Deze oefening resulteerde in een (gedeeltelijk) geherwaardeerd netwerk van 83 kilometer trage wegen.

Verdwijnen meer dan 50 trage wegen?

Volgens de actievoerders wordt uitvoering van het Gemeentewegendecreet aangegrepen om het trage wegennetwerk nogmaals onder de loep te nemen, maar deze keer niet met het oog op een verdere herwaardering, maar om het af te bouwen. "Dat is alleszins de conclusie die men moet trekken uit het beleidskader dat het gemeentebestuur voorstelt met betrekking tot de uitvoering van het decreet", zo luidt het bij hen. "Dat leest als een handleiding voor het afschaffen van trage wegen en rept met geen woord over het handhaven en beschermen van de trage wegen, laat staan over het heropenen van in onbruik geraakte paden."

Volgens de actievoerder bestaat het plan om meer dan 50 trage wegen af te schaffen. "Het betreft veelal trage wegen die in de loop der jaren om diverse redenen “verdwenen” zijn, maar ook een aantal wegen die nog opgenomen werden in de kaarten van 2007", zo luidt het. "Nochtans stelt het Gemeentedecreet dat de afschaffing van een trage weg een uitzonderingsmaatregel moet zijn die afdoende dient gemotiveerd. Er zijn ook vrij veel trage wegen die momenteel ontoegankelijk zijn omdat ze niet onderhouden zijn of afgesloten werden. Op basis van het voorgestelde beleidskader kunnen die vrij gemakkelijk afgeschaft worden.

Geen afschaffing, wel toename aantal trage wegen

De bevoegde schepen Edith Grauwels bevestigt dat er momenteel gewerkt wordt aan de opmaak van een trage wegenplan, maar dat er nog niets vastligt. "Alle stappen gebeuren op basis van gekregen info die we verkregen via  participatie en inspraak met vertegenwoordigers van verenigingen en burgers", reageerde ze. "Als er wegen gaan verdwijnen zijn dit wegen die al lange tijd niet meer gebruikt werden en waar op basis van het participatietraject niemand vroeg om deze effectief te openen of waar er een kortbij gelegen trage weg ligt. In de praktijk zullen dus geen wegen verdwijnen, enkel zal de situatie wettelijk in orde gebracht worden."

Ze voegt eraan toe dat er ook heel wat trage wegen, die er nu officieel niet zijn, geofficialiseerd zullen worden zodat ze altijd toegankelijk blijven." Er zullen ook trage wegen worden opengemaakt", besluit ze. "In de praktijk zal er dus een toename zijn van het aantal trage wegen."

Bezwaren tegen het beleidskader kunnen nog tot 30 september bij de gemeente ingediend worden (tragewegen@kampenhout.be

Lees meer over