56 onteigeningen in Vinkstraat

Vinkstraat
De Vinkstraat in Haacht is aan verbetering toe en om die werken te kunnen realiseren zijn grondinnames nodig.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 25 april werd het onteigeningsbesluit met bijhorend plan en projectnota voorlopig vastgesteld. Voor de onteigening loopt er een openbaar onderzoek van 4 mei tot 3 juni 2022. Het dossier kan ingekeken worden gedurende de periode van het openbaar onderzoek in het gemeentehuis bij team Patrimonium. Het volledige dossier is ook raadpleegbaar op www.haacht.be. Opmerkingen en bezwaren kunnen meegedeeld worden tot 3 juni 2022 via patrimonium@haacht.be of schriftelijk ter attentie van het gemeentebestuur.

"In totaal gaat het om 56 percelen van 48 eigenaars. Voor 47 percelen hebben we al een akkoord. Het openbaar onderzoek loopt nu voor de overige 9 percelen (van 5 eigenaars) die nog niet akkoord gingen", laat het gemeentebestuur weten.

De werken gaan om een infrastructuur- en wegenisproject, waarbij een gescheiden rioleringsstelsel, nutsleidingen en een verkeersveilige en normconforme verkeersinfrastructuur-/weg worden aangelegd met voor gevolg een bevordering van de milieu- en waterhuishouding en een aanzienlijke verhoging van de verkeersveiligheid.

Het gaat dan concreet over:

• een gefundeerde rijwegconstructie opgebouwd uit onderfunderingen, fundering, meerlaagse asfaltweg en weggoten in boordstenen in beton. De nieuwe rijweggedeelte varieert tussen 5,2 en 5,6 meter exclusief weggoten.

• verhoogde en gefundeerde enkelrichtingsfietspaden aan weerszijde van de weg. De fietspaden zijn grotendeels vrij liggende en van de rijweg gescheiden met een berm van 0,75m breed en voorzien van een beplanting van ca 50 cm hoogte.

• aangrenzend aan de fietspaden worden voetpaden voorzien met een variabele breedte vanaf 1,05 m.

• snelheidsremmende inrichtingen in de vorm van slingerremmers op strategische plaatsen links en rechts van de rijbaan en een wegversmalling op de overgang tussen dicht bebouwde zone en meer open zone van het wegtracé waar de overgang van vrij liggende naar aanliggende fietspaden wordt gemaakt.

• de volledige herinrichting van het kruispunt Vinkstraat met de Wijgmaalsesteenweg en de Pastoriestraat.

• de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. De hemelwater opvang, buffering, infiltratie en eventuele afvoer gebeurt grotendeels via open grachten. Daarvoor worden bestaande baangrachten verplaatst en verbreed en waar mogelijk worden nieuwe grachten aangelegd.

• de (her)aanleg van de nodige nutsleidingen in functie van de aanwezige bebouwing en rekening houdend met het aangepast wegprofiel in de verschillende deelzones van het tracé.

• de vernieuwing van de openbare verlichting.

• het bestaande snelheidsregime van 50km/uur blijft behouden en ook de bestaande tonnagebeperking tot 3,5 ton, met uitzondering van landbouwvoertuigen, school- en lijnbussen en lokaal laden en lossen.

Lees meer over