Nieuwe voetpadenactie op Tervuursevest

Kirsten Bosmans
9 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Al tientallen jaren maken de bewoners van de Tervuursevest (tussen de Kapucijnenvoer en de Tervuursepoort) zich zorgen over de leefbaarheid, verkeersveiligheid, lawaaihinder en luchtverontreiniging in hun buurt. Daarom stellen zij op een unanieme manier een 4-puntenoverzicht voor de zwakke weggebruiker voor. Zij vragen dat het nieuwe stadsbestuur hier prioritair werk van maakt.

Het Wijkactiecomité Tervuursevest werd opgericht in 1989. Een jaar later werd de toenmalige minister van Openbare Werken Johan Sauwens gevraagd om het woonkarakter van de vest te respecteren door aangepaste wegwerkzaamheden (bv. fluisterasfalt) uit te voeren. Diverse publieke acties sindsdien hebben deze vraag herhaald, zoals bijvoorbeeld de oversteekactie op 1 september 2006, de persconferentie op 16 april 2018 samen met het Leuvense Vestencomité of de dossiervergadering op 29 augustus 2018 met het Leuvense schepencollege in aanwezigheid van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. Ook heeft het comité zich aangesloten bij de Leuvense koepel van buurtcomités, Leuvense BewonersParticipatie (LBP).

Op 1 mei dit jaar wilden de bewoners van de Tervuursevest hun vraag nogmaals herhalen. In het bijzonder hekelen ze de slechte toestand van het voetpaden, voor zover er al voetpaden zijn. Het rode fietspad ter hoogte van de Heilige Geeststraat kan men moeilijk een voetpad noemen. Ook een voetpad met de breedte van 1 stoeptegel (30 cm), bijvoorbeeld ter hoogte van de Sint-Franciscusweg, kan moeilijk worden betreden, zeker niet door minder mobiele mensen. Een kinderwagen, rollator, scoutsmobiel of rolwagen staan hier letterlijk op straat. Hindernissen voor slechtzienden dienen te worden verwijderd. “Kinderen, ouderen, mensen met een handicap moeten de norm bij de heraanleg en inrichting van onze straat, fiets- en voetpaden vormen. De weginfrastructuur, die voor bereikbaarheid van de woningen zorgt, dient voor iedereen veilig en bruikbaar ingericht te worden.”

“hVerder willen we van meet af aan betrokken worden bij de inrichting van onze wijk, want wij worden ondanks onze vele en constructieve voorstellen en aansluitend vele individuele meldingen van inwoners aan het stadsbestuur, onvoldoende gehoord. Wij willen een constructief overleg, waarbij onze buurt wordt ingericht in sámenspraak met de bewoners en niet meer over onze hoofden heen. Wij willen onze buurt herbekijken, zodat noodzakelijke wijzigingen ten voordele van de leefbaarheid en verkeersveiligheid kunnen worden doorgevoerd. Wij willen een stad die naar de toekomst kijkt en nu écht werk maakt van propere lucht en meer ruimte voor voetgangers en fietsers zodat onze buurt terug een leefbare wijk kan worden in plaats van een doorrijroute.”

“Wij willen meewerken aan een mobiliteitsbeleid waarin met iedereen rekening gehouden wordt: voetgangers, fietsers, rolstoelgebruikers, mensen met een visuele beperking en ouderen, en stellen graag ons 4-puntenplan voor de zwakke weggebruiker voor:

I. Voetpaden :

De voetpaden in onze straat kunnen beter:

  1. Zo is er geen echt voetpad ter hoogte van de Heilige Geeststraat; er is enkel een rood fietspad, dat blijkbaar met de voetgangers moet worden gedeeld.
  2. Ter hoogte van de Sint-Franciscusweg is het voetpad slechts 1 stoeptegel (30 cm) breed.
  3. Minstens de hoeken van de voetpaden aan de kruispunten moeten afhellend zijn voor de minder mobiele voetgangers en fietsers.

II. Oversteekplaatsen:

In onze straat is er maar 1 oversteekplaats, namelijk ter hoogte van de Heilige Geeststraat; de 2 andere oversteekplaatsen (aan de kruispunten met de Kapucijnenvoer respectievelijk de Tervuursepoort) liggen meer dan 700 meter van elkaar. Daarom is er nood aan:

  1. Een voetgangersdrukknop aan de oversteekplaats ter hoogte van de Heilige Geeststraat;
  2. Bijkomende veilige oversteekpaden met een voetgangersdrukknop;
  3. Verkeerslichten die conflictvrij zijn afgestemd;
  4. Voldoende oversteektijd voor tragere voetgangers via slimme verkeerslichten.

III. Fietspaden :

Ook de andere zwakke weggebruiker mag niet worden vergeten. Concreet denken we aan de volgende verbeteringen in onze straat:

  1. Optimalisatie van de fietsinfrastructuur, met een maximale toepassing van tweerichtingsverkeer voor fietsers.
  2. Bredere en veilige (afgescheiden van auto’s) fietspaden in twee richtingen (zie ook punt IV hieronder).

IV. Voet- en fietspad:

Gelet op de beperkte beschikbare breedte van de straat, kunnen beide zwakke weggebruikers (voetganger en fietser) zich op hetzelfde niveau verplaatsten, maar met een rode afbakening voor het fietspad, afgescheiden van de rijweg.

Tot slot vragen wij bijzondere aandacht voor de handhaving van de snelheidszone 50km/u door o.a. aangepaste weginrichting, ad hoc flitsacties, trajectcontrole en waar toepasselijk door bestuurlijke boetes.

Wij hopen dat het nieuwe stadsbestuur hier prioritair werk van maakt.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans