Meer dan 100.000 inwoners? 3,2 miljoen minder inkomsten!

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Als Leuven de kaap van 100.000 inwoners overschrijdt, dreigt het een pak minder middelen te krijgen uit het Gemeentefonds. Dat berekende Vlaamse Volksvertegenwoordiger Rik Daems. “Leuven zou 3,2 miljoen euro verliezen.” Hij ondervroeg de minister hierover in het Vlaams Parlement. Die beloofde tijdig met een oplossing te komen.

Het Gemeentefonds is een belangrijke inkomstenbron voor de Vlaamse steden en gemeenten. De middelen worden onder de gemeenten verdeeld op grond van enkele maatstaven. Deze liggen verankerd in een decreet. Concreet zijn verschillende Vlaamse steden onderverdeeld in meerdere categorieën, waarbij elke categorie een zeker percentage van de middelen uit het Gemeentefonds krijgt.

Meer inwoners, minder middelen

Probleem is echter dat de kans reëel is dat Leuven op relatief korte termijn de kaap van 100.000 inwoners zal ronden. “Leuven zou dan een categorie stijgen, maar zou daardoor minder geld krijgen dan vandaag,” berekende Daems.

Op vraag van Daems bevestigde minister Homans dat Leuven inderdaad heel wat minder middelen zou krijgen als het een categorie zou opschuiven. “Als Leuven doorschuift van de derde naar de tweede categorie zou het 3,2 miljoen euro minder krijgen,” zegt Daems. “Dat is natuurlijk onaanvaardbaar en daarom vragen we aan de minister om nu al te werken aan een oplossing.”

Verdeelcriteria Gemeentefonds actualiseren

Ook de minister gaf aan dit niet te willen en ze beloofde indien nodig kort op de bal te zullen spelen. Rik Daems stelt alvast voor om het decreet te bespreken in de commissie decreetsevaluatie. “Het wordt tijd om dit decreet te actualiseren. Want behalve Leuven dreigen ook vele andere gemeenten in de toekomst meer of minder middelen te krijgen, zeker als er nieuwe fusies zouden komen.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans