LEUVEN: In BeeldMaggie en OCMW Leuven drijven strijd tegen kinderarmoede op

OCMW Leuven wil meer inzetten op zijn huisbezoeken bij cliënten. Het wil daarmee proactief kinderarmoede opsporen en door een integrale dienstverlening deze kinderen meer kansen bieden op maatschappelijke participatie. Dat liet OCMW-voorzitter Erik Vanderheiden optekenen tijdens een bezoek van staatssecretaris Maggie De Block aan Leuven.

Staatssecretaris De Block startte haar werkbezoek in het Welzijnsbureau Fonteinstraat van OCMW Leuven. Daar woonde zij een dialoogmoment van het OCMW met Leuvense organisaties die werken rond armoedebestrijding bij. Tijdens deze thematische dialoogmomenten evalueert het OCMW hoe de cliënten de structurele dienstverlening ervaren. Met een dergelijk overleg wil het OCMW niet alleen de participatie van bepaalde doelgroepen aan zijn beleidsvorming bevorderen, maar kan het ook op basis van hun verbetersuggesties de werking bijsturen en zo inspelen op eventuele veranderende behoeften.

Zo bleek uit een dialoogmoment over de huisbezoeken door de maatschappelijk werkers van het OCMW dat de cliënten zelf ook vragende partij zijn voor meer huisbezoeken. Vandaag gaan de maatschappelijk werkers op huisbezoek om de noden van de cliënten vast te stellen. OCMW Leuven zou die frequentie graag opdrijven afhankelijk van de situatie van de cliënt. Zo wil het afstappen van een aanbodgestuurde hulpverlening en inzetten op een vraaggestuurde werking. De maatschappelijk werker gaat de cliënt opzoeken in zijn leefomgeving. Op die manier biedt een huisbezoek een meerwaarde voor het opsporen van verborgen (kinder)armoede.

Leuven staat gekend als een welvarende stad, maar heeft omwille van de relatief grote inkomensongelijkheid toch een grote groep van inwoners in armoede of met een armoederisico. In het centrum van Leuven wordt 1 op 4 kinderen geboren in een kansarm gezin. In 2013 waren 254 gezinnen met 509 kinderen van 0 tot 18 jaar in begeleiding bij het OCMW. 94% van deze gezinnen overleven met een basisinkomen van amper 1.089,82 euro (equivalent) leefloon per maand, wat ver onder de Europese armoedegrens ligt. Voor een geïntegreerd welzijnsbeleid kiest Leuven voor een emancipatorisch OCMW dat de inwoners een menswaardig bestaan garandeert. Kinderarmoede, energiearmoede, activering, empowerment, gezondheid en betaalbaar wonen zijn daarbij absolute prioriteiten.

Momenteel is het breed en gediversifieerd pakket aan initiatieven, acties en maatregelen in Leuven rond kinderarmoedebestrijding nog onvoldoende op elkaar afgestemd voor een maximaal resultaat. Vanuit het Lokaal Sociaal Beleid diende Leuven een projectvoorstel in bij de POD Maatschappelijke Integratie om vanuit de vzw Huis van het Kind Leuven over te gaan tot de oprichting van een lokaal overlegplatform kinderarmoedebestrijding. Met dat vernieuwingsnetwerk wil Leuven een langetermijnstrategie uitwerken in de strijd tegen kinderarmoede met het oog op de belangrijkste dimensies zoals materieel welzijn, huisvesting en leefomgeving, opvoeding en onderwijs, gezondheid en subjectief welbevinden.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel