Gezocht: leden voedsel- en landbouwadviesraad

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De stad Leuven telt verschillende adviesraden over diverse thema’s zoals cultuur, toegankelijkheid, milieu, jongeren … De adviesraden adviseren zowel het college van burgemeester en schepenen als de gemeenteraad. De stad ging vorige maand over tot de oprichting van een ‘voedsel- en landbouwadviesraad’, afgekort VLAR-Leuven.

Taken adviesraad

De adviesraad heeft als opdracht:

 • het stadsbestuur te adviseren inzake de strategische beleidsvisie rond voedsel en landbouw;
 • het stadsbestuur te adviseren inzake de uitvoering van het landbouw- en voedselbeleid;
 • te fungeren als klankbord voor projecten inzake voedsel en landbouw;
 • een ambassadeursrol te vervullen;
 • de stad Leuven te ondersteunen bij de verdere uitwerking, uitvoering en evaluatie van de voedselstrategie voor Leuven en tevens de coherentie van deze voedselstrategie met de andere beleidsdomeinen te bewaken;
 • de stad Leuven te ondersteunen in het vergroten van het draagvlak rond de voedselstrategie voor Leuven.

De adviesraad kan adviseren op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur. Het advies wordt schriftelijk gegeven.

Het uitgebrachte advies is steeds louter adviserend en dus niet-bindend.

Samenstelling

De adviesraad VLAR-Leuven zal bestaan uit 25 stemgerechtigde leden, aangevuld met een aantal niet-stemgerechtigde leden. De leden worden aangesteld door de gemeenteraad.

De stemgerechtigde leden dienen een affiniteit te hebben met de domeinen landbouw en/of voedsel in de regio Leuven.

De stemgerechtigde leden moeten bereid zijn om actief mee te werken aan de realisatie van bovenvermelde doelstellingen. De stemgerechtigde leden treden niet op als vertegenwoordiger van de organisatie waarvan ze deel uitmaken van de bestuursorganen, of waartoe ze behoren als als werknemer of vrijwilliger, maar wel vanuit hun deskundigheid op het vlak van voedsel en/of landbouw.

Kandidaten

De deskundigheid zal worden beoordeeld aan de hand van relevante diploma’s, relevante praktijkkennis en ervaring én kennis van de regio Leuven, en aan de hand van een uitgeschreven motivatie door de kandidaten.

1. Stemgerechtigde leden (maximum 25 en volgens de van toepassing zijnde decretale bepalingen) zijn deskundigen, experts, vertegenwoordigers uit de volgende groepen:

 • lokale voedselproducenten uit verschillende vormen van stadslandbouw
 • nationaal erkende landbouw- en voedselorganisaties
 • kennisinstellingen en expertisecentra
 • horeca, catering, distributie, retail, voedselverwerking
 • onderwijs en vorming rond voedsel en landbouw
 • educatieve en sensibiliseringsorganisaties rond voedsel en landbouw
 • organisaties gericht op sociaal kwetsbare groepen
 • provinciale overheid
 • bovenlokale organisaties met aanbod rond voedselstrategie
 • organisaties gespecialiseerd in innoverende voedsel- en landbouwprojecten
 • organisaties gespecialiseerd in gezondheid
 • consumentenorganisaties
 • overige middenveldorganisaties

Bovenstaande organisaties kunnen een kandidaat voordragen, indien ze in Leuven gevestigd zijn.

2. Niet-stemgerechtigde leden:

 • bevoegde schepenen
 • adviseurs voedsel en landbouw
 • één ambtenaar afdeling Economie en Handel
 • één ambtenaar AGSL vertrouwd met OCMW-landbouwgronden
 • één ambtenaar afdeling Groenbeheer
 • één ambtenaar Ruimtelijk en Duurzaamheidsbeleid
 • één ambtenaar Directie Samenleving

Aan het lidmaatschap komt een einde door:

 • ontslag op eigen verzoek
 • ontslag uit de afvaardigende organisatie of vereniging
 • intrekking van de opdracht door de afvaardigende vereniging of organisatie
 • het opnemen van een onverenigbare functie
 • het niet meer voldoen aan de gestelde criteria
 • overlijden of rechtsonbekwaamheid

Het betreffende lid kan vervangen worden en dit binnen de drie maanden.

De leden van de adviesraad worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van  zes jaar.

Werking en aanstellingsperiode

De adviesraad komt in principe tweemaandelijks samen, met een minimum van vier keer per jaar.

De algemene vergadering kiest onder haar leden een voorzitter, die bij  voorkeur affiniteit heeft met de domeinen voedsel én landbouw.

De secretaris wordt – op voordracht van het college van burgemeester en schepenen – aangeduid onder de niet-stemgerechtigde leden.

Er is een jaarlijkse evaluatie en eventuele bijsturing van de werking.

Er worden geen presentiegelden toegekend.

Interesse?

Kandidaat-leden kunnen tot en met 15 juni 2018 hun motivatiebrief met curriculum vitae sturen naar anita.magits@leuven.be. De motivatiebrief dient ook een beknopte visie op zijn of haar rol in de adviesraad te bevatten.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer