Gemengd bedrijventerrein in Hambos en nieuwe activiteiten op site La Corbeille

Stefan Van de Weyer
4 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De gemeenteraad van Haacht boog zich voorbije maandag 24 oktober over de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) van onder andere La Corbeille en Hambos. De dossiers werden in juni al voorgesteld aan de gemeenteraad, waarna er een openbaar onderzoek volgde. Met de vaststelling van de definitieve RUP’s door de gemeenteraad, wordt duidelijk welke activiteiten er in deze zones mogen plaatsvinden en welke stedenbouwkundige vergunningen er kunnen afgeleverd worden.

Een gemengd bedrijventerrein in Hambos

Het gewestplan legde weinig regels en beperkingen op voor het industrieterrein Hambos. Het nieuwe RUP bepaalt nu zowel de bouwmogelijkheden als de toegelaten functies en activiteiten. Hierdoor is het bedrijventerrein nu bestemd voor bedrijven met de productie, opslag, bewerking en verwerking van goederen als hoofdactiviteit of de productie van energie en onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Belangrijk is dat een aantal milieuverontreinigende functies worden uitgesloten zoals bijvoorbeeld slachterijen, mestverwerking, slibverwerking, opslag en overslag van afval, afvalverbranding en afvalverwerking met inbegrip van recyclage. Op het terrein is er eveneens een zone voorzien voor bedrijven die hun transport via het spoor of de binnenvaart laten verlopen.

Wonen, werken en winkelen op site La Corbeille

Op deze site zijn nu een aantal bedrijven, winkels en de gemeentelijke loods gevestigd. Door de ligging in het centrum van Wespelaar, zal hinderlijke industrie in de toekomst geweerd worden. Het RUP La Corbeille legt een toekomstvisie vast. Dit wil zeggen dat bedrijven die niet passen binnen de richtlijnen, niet verplicht worden om te vertrekken. Pas wanneer de bedrijven zelf hun activiteiten stopzetten, moeten nieuwe projecten voldoen aan de richtlijnen van het plan.

De zone is bestemd voor wonen en aan wonen gerelateerde voorzieningen; aan wonen complementaire dienstverlenende bedrijven of activiteiten; nuts- en gemeenschapsvoorzieningen; kantoren, diensten en vrije beroepen; handel en horeca. Er wordt ingezet op een maximale verweving van functies die op elkaar moeten worden afgestemd en elkaar onderling niet mogen hypothekeren. Het RUP legt ook voorwaarden vast voor toekomstige bebouwing; het behoud van bepaalde gebouwen is toegelaten en voor woonfuncties moedigen de richtlijnen appartementsbouw aan.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer