Strijd tegen geluidsoverlast in Leuven loont

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
435 Views
door Kirsten Bosmans

In 2016 werden 2.113 meldingen van geluidsoverlast geregistreerd. Dit is een daling met 98 meldingen of 4,5 procent ten opzichte van 2015 (2.212 meldingen). Het is daarmee al het vijfde jaar op rij dat het aantal meldingen van geluidsoverlast afneemt. Het duidelijkste bewijs dat de strijd die de Leuvense politie tegen geluidsoverlast voert, ook effectief loont.

Het gemiddeld aantal meldingen van geluidsoverlast per maand lag op 176 meldingen. Van een voorjaarspiek was er in 2016 geen sprake, ook de piek in oktober lag opmerkelijk lager. Bijna de helft van de meldingen van geluidsoverlast had betrekking op personen, 1/3 van deze meldingen betrof geluidsoverlast van de buren, 1/3 betrof geluidsoverlast van personen op straat. De andere helft van de meldingen van geluidsoverlast had betrekking op geluidsoverlast door muziek, ook hier had het merendeel van de meldingen betrekking op de buren, gevolgd door respectievelijk kotfeestjes en horecazaken. Een minderheid van de meldingen had betrekking op geluidsoverlast door machines en dieren.

Locatie

Ruim 7 van de 10 meldingen van geluidsoverlast kwam uit het centrum van Leuven:

  • Een sterke toename van het aantal meldingen op het Joris Helleputteplein, wat een gekende hangplaats is voor jongeren die zich in het nachtleven begeven (80 meldingen).
  • Een lichte toename van het aantal meldingen in de Tiensestaat (van 52 naar 64 meldingen), deze meldingen betroffen een mix van klachten over straatlawaai, lawaai van buren en van horecazaken.
  • De top drie werd vervolledigd door geluidsoverlast in de Mechelsestraat (van 41 naar 57 meldingen), wat ook een mix betrof van verschillende vormen van geluidsoverlast.
  • Het aantal meldingen van geluidsoverlast in de Naamsestraat kende dan weer een opmerkelijke daling (van 76 naar 48 meldingen, onder andere door goede afspraken met een bepaalde horecazaak).

Politie

Politie Leuven nam alle meldingen serieus. Bij bijna 9 van de 10 meldingen van geluidsoverlast die telefonisch binnenkwamen, ging een interventieploeg van de politie Leuven ter plaatse om het geluidsoverlast in te schatten (88,5 procent).

Bij ruim 1/3 van deze meldingen stelde de politie ook effectief geluidsoverlast vast.

  • Als de politie ter plaatse kwam voor straatlawaai kon ze vaak niets meer vaststellen (in slechts 20 procent van de feiten kon ze daadwerkelijk overlast vaststellen).
  • Bij kotfeestjes kon ze in 66 procent van de gevallen daadwerkelijk geluidsoverlast vaststellen.

In 2016 werden 196 processen-verbaal van geluidsoverlast opgesteld. Dat was een toename met 24 feiten of met 14 procent. Het betrof vooral overlast van horecazaken (53), straatlawaai (49), kotfuiven (47) of buren (35). De klachten gingen vooral over te luide muziek (126), in mindere mate over luidruchtige personen (67).

Acties

Geluidsoverlast is één van de prioriteiten binnen de werking van politie Leuven. Veel aandacht gaat dan ook naar de aanpak van deze vorm van overlast. Intern wordt onder meer aandacht geschonken aan de opleiding van de politiemedewerkers over het gebruik van de geluidsmeters, over de wetgeving, …. Wekelijks worden alle binnenkomende meldingen van geluidsoverlast overlopen om te bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om deze overlast te voorkomen. Zo werden in het verleden bijvoorbeeld afspraken gemaakt met bepaalde horecazaken om betere isolatiemaatregelen te nemen, om ramen en deuren te sluiten, het ter beschikking stellen van een rokersruimte om de overlast buiten te beperken, ….

Anderzijds staat politie Leuven ook stil bij de andere kant van geluidsoverlast, met name de gehoorschade die dit teweeg kan brengen. Zo kregen de politiemedewerkers de kans om een lezing bij te wonen over de gevolgen van gehoorschade met een persoonlijke getuigenis van één van de eigen medewerkers.

In totaal werden 12 grote controleacties ‘veiligheid en overlast in het centrum’ georganiseerd, waarbij de politiemedewerkers ook aandacht hadden voor geluidsoverlast, zowel door personen op straat als door muziek en/of personen in horecazaken.

Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de preventiedienst van de stad Leuven, vooral voor haar project burenbemiddeling. Zij start ondermeer bemiddelingsdossiers op wanneer er sprake is van ontwrichte relaties tussen de buren in het raam van onder andere geluidsoverlast. In 2016 werden zo 60 dossiers opgestart waarvan 29 rond conflicten ten gevolge van geluidshinder. Zij organiseerde samen met de politie ook een dj-opleiding om geluidsoverlast en gehoorschade te voorkomen. Vanwege het succes wordt deze opleiding in februari 2017 herhaald.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans