LEUVEN: Verkeersongevallen in Vlaams-Brabant op laagste peil ooit

Het volgehouden verkeersveiligheidsbeleid in de provincie Vlaams-Brabant werpt zijn vruchten af. In 2013 is, met 3.166 verkeersongevallen met lichamelijk letsel, het laagste aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel sinds tien jaar geregistreerd. Dit blijkt uit de cijfers die door de Coördinatie- en Steundienst Halle-Vilvoorde en Leuven van de federale politie zijn vrijgegeven naar aanleiding van het Strategisch Overlegplatform Verkeersveiligheid.

De verkeersonveiligheid in Vlaams-Brabant wordt aangepakt door publieke en privépartners in het Strategisch Overlegplatform Verkeersveiligheid (SOV) van Vlaams-Brabant. In dit SOV nemen vertegenwoordigers van het provinciebestuur, de gemeentebesturen, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), de Vlaamse Overheid, de vzw Komimo, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), onderwijssector, Febetra (transportsector), de Verkeersplatforms, de lokale en federale politie en de Procureurs des Konings van het politieparket Leuven en Vilvoorde zitting. Het SOV heeft als doelstelling om de verkeersveiligheid in Vlaams-Brabant te verbeteren en daartoe initiatieven te nemen.

‘Uit de cijfers, die zijn geregistreerd door de federale en lokale politiediensten, blijkt dat in 2013 het laagst aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel (VKOLL) sinds tien jaar in Vlaams-Brabant is bereikt. Sinds 2009 is een dalende trend waarneembaar van het aantal VKOLL. In 2013 werden 3166 VKOLL geteld tegenover 3355 in 2012. Dit is een daling met 5,6%. Concreet daalde het aantal VKOLL in het arrondissement Leuven met 80 eenheden en in het arrondissement Halle-Vilvoorde met 109 eenheden. Ook in 2012 werd al een daling van 4,9% vastgesteld wat het aantal VKOLL betreft ten opzichte van 2011’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit.

Een gunstige evolutie is ook merkbaar wat het aantal betrokkenen betreft in 2013: zowel het aantal lichtgewonden (-3,8%) als zwaargewonden (-5,4%) namen af in 2013. In totaal waren er 7046 personen betrokken in een VKOLL in de provincie Vlaams-Brabant in 2013 wat een daling is met 5,1% ten opzichte van 2012.

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is evenwel de laatste twee jaar licht toegenomen (6%) in Vlaams-Brabant van 50 in 2012 naar 53 in 2013. Deze onrustwekkende toename wijst erop dat een blijvende inzet en aandacht van alle overheden en blijvende inspanningen inzake handhaving en sensibilisering onontbeerlijk zijn.

Het merendeel van de VKOLL gebeurt in de week (74%) waarbij vooral de ochtend- en avond spits piekmomenten zijn. Opmerkelijk was de verschuiving van het aantal VKOLL naar een later tijdstip in de avondspits in 2013. In Vlaams-Brabant deden in 2013 zich de meeste VKOLL voor op donderdag.

Het merendeel van de VKOLL (71,8%) heeft plaatsgevonden op gemeentewegen. De voornaamste ongevalsfactoren met betrekking tot de weggebruikers zijn controleverlies over het stuur, het niet verlenen van voorrang en het onvoldoende afstand houden. Bijna de helft van de ongevallen (48,8%) in 2013 kan gerelateerd worden aan overdreven of onaangepaste snelheid.  Ook rijden onder invloed van alcohol blijft een belangrijk aandachtspunt. Voor 13,1% van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel in 2013 was er sprake van alcoholintoxicatie. De provinciale verkeersacties blijven vooral gericht op rijden onder invloed, te snel rijden, het dragen van de gordel en defensief rijden.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel