LEUVEN: Uitbreidingsprojecten in Leuvens basisonderwijs

In december 2013 gaf de Vlaamse regering 4 miljoen euro aan het Leuvense basisonderwijs om de infrastructuur uit te breiden. De verdeling van deze toegekende capaciteitsmiddelen werden dit voorjaar door de Lokale Taskforce Capaciteit Leuven verdeeld.

De Taskforce baseerde zich daarvoor op een studie die in 2013 werd uitgevoerd in opdracht van de stad Leuven en die de capaciteitsproblemen in het basisonderwijs in kaart bracht. De middelen werden verdeeld onder volgende scholen, allen gelegen in gebieden met een hoge capaciteitsdruk: Sint-Jansschool in Leuven, Pee&Nel in Leuven, vrije basisschool Vlierbeek in Kessel-Lo, vrije basisschool Boven-Lo in Kessel-Lo en vrije basisschool De Zonnebloemin Kessel-Lo.

Om te voorkomen dat de scholen hun capaciteitsuitbreiding uitstellen totdat de bouw volledig rond is, voorziet de stad Leuven in een ‘reglement huur tijdelijke schoolinfrastructuur’. Zo worden de scholen die actie ondernemen om de capaciteit uit te breiden, financieel ondersteund voor de huur van tijdelijke infrastructuur ter overbrugging naar de definitieve uitbreiding. Scholen, gelegen in  gebieden met een hoge capaciteitsdruk, kunnen via het reglement de helft van hun huurkosten terugkrijgen met een jaarlijks maximum van 25.000 euro per vestigingsplaats. De scholen moeten dan al wel een aanvraag ingediend hebben bij de Vlaamse overheid voor de aankoop, bouw of verbouwing van het schoolgebouw.

Mohamed Ridouani, schepen van Onderwijs: “Dankzij deze capaciteitsmiddelen van Vlaanderen en het ‘reglement huur tijdelijke infrastructuur’ van de stad bieden de Leuvense basisscholen dit schooljaar al 211 extra plaatsen aan. Volgend schooljaar worden nog eens extra 87 plaatsen gecreëerd. In september 2017, als alle uitbreidingswerken gefinancierd met capaciteitsmiddelen afgerond zijn, telt Leuven in totaal 322 plaatsen extra in het basisonderwijs. Zo kunnen meer Leuvense leerlingen naar een school waarin de klasjes beheersbaar zijn qua leerlingenaantal en met een kwaliteitsvolle infrastructuur in de schoolzone van hun keuze. Deze middelen zijn een belangrijke stap voorwaarts. We blijven de situatie samen met de scholen opvolgen zodat we in de toekomst nog bijkomende middelen kunnen aanvragen.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel