LEUVEN: Stad Leuven in Europees netwerk rond klimaataanpassing Mayors Adapt

Sinds enkele jaren werkt stad Leuven, samen met heel wat partners, aan een klimaatbeleid dat erop gericht is om de stad in zijn geheel klimaatneutraal te maken tegen 2030. Recent is Leuven toegetreden tot ‘Mayors Adapt’, een netwerk van Europese steden die samen leren en werken rond klimaatadaptiebeleid.

Het klimaat is volop in verandering, steeds meer extreme weersomstandigheden doen zich voor. Met een beleid rond klimaatadaptatie wil de stad anticiperen op deze nieuwe omstandigheden.  Steden warmen in de zomer sneller en meer op dan gebieden in het platteland. Met een sterke uitbreiding van het groenareaal en een doordachte inplanting van groen en water in de stad kan dit zgn. hitte-eiland effect worden tegengegaan. Daken en pleinen vergroenen,  voorzien van schaduwbomen langs gebouwen en waterpartijen zijn voorbeelden van effectieve maatregelen.

Volgens klimaatexperts zullen stormen, onweders of regenbuien ook meer intensief zijn in de toekomst. “Dit vraagt een aanpassing van het hele waterbeheer van de stad. Infiltratiezones, bufferbekkens, ruimte voor beken of andere maatregelen rond waterbeheersing worden naar voor geschoven als mogelijke oplossingen.

Weinig steden zijn vertrouwd met het uitwerken van een beleid rond klimaatadaptie. Om die reden heeft de Europese commissie recent het initiatief Mayors Adapt in het leven geroepen, een netwerk van Europese steden waar verschillende deelnemende steden kunnen leren van elkaar. Het netwerk biedt heel wat kennis over uitgevoerde projecten en wetenschappelijke ondersteuning en biedt mogelijkheden tot Europese financiering van lokale projecten”, aldus schepen Ridouani (sp.a).

Naast steden als Kopenhagen, Barcelona en Gent is dus ook Leuven recent toegetreden tot dit netwerk van Europese steden. “Op die manier kan de stad de geplande inspanningen rond klimaatadaptatie versterken en gebruik maken van ondersteuning vanuit het Vlaams Gewest en Europa”, besluit schepen Ridouani.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel