LEUVEN: Stad, gewest, politie en parket werken samen aan handhavingsbeleid ruimtelijke ordening

Om een actief, Leuvens handhavingsbeleid omtrent ruimtelijke ordening te realiseren, besloten de stad, de inspectie RWO (Vlaams-Brabant) en het parket om de krachten te bundelen. De voorbije maanden vond regelmatig overleg plaats tussen de stad, het parket, de politie en het gewest. Dat resulteerde in een ‘Handhavingsprotocol Ruimtelijke Ordening’.

Het protocol bevat enkele afspraken, prioriteiten en doelstellingen, het bepaalt hoe de samenwerking tussen de stad, het gewest, het parket  en de politie verloopt en vertelt wanneer een beroep kan worden gedaan op de inspectie RWO. De verschillende partners keurden het protocol in de loop van januari 2014 goed met het oog op de ontwikkeling en optimalisatie van een Leuvens handhavingsbeleid. Het protocol vormt een duidelijk kader waarbinnen zal worden gewerkt. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk elementen uit het plan te realiseren, de realisaties te evalueren en waar nodig bij te sturen.

“De stad wordt geconfronteerd met een toenemend aantal bouwmisdrijven. Met het oog op het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met het oog op de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de stad, is het van belang dat hier diligent tegen wordt opgetreden. Immers, het uitvoeren van onrechtmatige werken of handelingen heeft, ongeacht de omvang ervan, een weerslag op de ruimtelijke kwaliteit en op de goede plaatselijke ordening”, aldus schepen Carl Devlies (CD&V).

“De stad moet bovendien het algemeen belang (een goede ruimtelijke ordening) en niet de private belangen behartigen. Daarom wordt de focus gelegd op inbreuken met een ernstige weerslag op de goede plaatselijke ordening en niet op kleine overtredingen die geen of nauwelijks ruimtelijke impact hebben.” 

De stad is niet de enige actor op het vlak van handhaving in de ruimtelijke ordening. De inspectie RWO, de politie en het parket zijn belangrijke partners om een slagkrachtig handhavingsbeleid ruimtelijke ordening te voeren. 

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel