LEUVEN: Provincie kiest voor nog meer veilige schoolroutes

De provincieraad van Vlaams-Brabant paste het subsidiereglement aan voor ingrepen aan de infrastructuur in de schoolomgeving en op prioritaire schoolroutes. Het nieuwe reglement focust op nog meer veiligheid voor schoolroutes met de fiets of te voet, en dus niet alleen in de directe schoolomgeving, zoals het vorige reglement. Bovendien komen voortaan ook secundaire scholen in aanmerking voor subsidies.

De provincie Vlaams-Brabant geeft sinds 2012 subsidies voor infrastructuurwerken in schoolomgevingen. Met het aangepaste subsidiereglement wordt het kader waarbinnen de subsidies uitgereikt worden, scherper gesteld. De subsidies zullen enkel nog toegekend worden aan projecten die verplaatsingen te voet of met de fiets aanmoedigen. Naast de onmiddellijke schoolomgeving richt de subsidie zich ook expliciet op projecten op de belangrijke schoolroutes. De provincie subsidieert 80% van de kostprijs van de ingrepen, met een maximum van 50.000 euro per dossier.

“Heel vaak merken we dat ouders hun kinderen met de auto naar school brengen omdat ze de schoolomgeving of de weg naar school te onveilig vinden. Een vicieuze cirkel. Want zo zijn er nog meer auto’s in de buurt die de onveiligheid nog doen toenemen. Met deze infrastructuursubsidie kunnen scholen en gemeenten werken aan meer veiligheid in de onmiddellijke schoolomgeving, maar zeker ook op de routes naar school. We hebben vastgesteld dat er zich op die routes vaak nog heel wat onveilige plekken of ontbrekende schakels bevinden”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit.

Basis- en secundaire scholen en gemeentebesturen kunnen de provinciale subsidies inzetten voor tal van infrastructuurprojecten. “Een veilige oversteekplaats aanleggen, een voetweg heropenen of opwaarderen, een voetgangerszone inrichten, een fietsenstalling voorzien of hoge boordstenen vervangen door lagere, fietsvriendelijke exemplaren, een schoolstraat inrichten, … Het zijn slechts enkele voorbeelden van subsidieerbare projecten. De aanleg van parkeerplaatsen of kiss-and-rides zullen we niet meer subsidiëren omdat ze geen overschakeling naar een duurzamere mobiliteit aanmoedigen”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

De infrastructuurwerken moeten steeds kaderen binnen een ruimer kader. Daarom stellen de school en de gemeente, samen met de provincie, altijd een knelpuntenanalyse en maatregelenpakket op. Zo gaan de infrastructuuraanpassingen hand in hand met informatie, sensibilisatie, educatie en vervoersorganisatie.

Meer info over het reglement: www.vlaamsbrabant.be/subsidies-schoolomgeving

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel