LEUVEN: Luc Ponsaerts“Leuvens OCMW maakte huiswerk niet”

“De lokale besturen moeten ten laatste op 15 januari 2014 hun meerjarenplanning digitaal bezorgen aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Het Leuvens OCMW slaagt er evenwel niet in om deze timing te respecteren. In het beste geval haalt men de OCMW-raad van 16 januari, maar dan moet het besluit van deze raad nog worden geagendeerd en ter stemming worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 27 januari”, meent Luc Ponsaerts van Open Vld/Leuven+.

“Met andere woorden het OCMW  heeft zijn huiswerk niet tijdig gemaakt! En dat heeft zo zijn consequenties”, stelt Luc Ponsaerts. “Men valt terug op voorlopige twaalfden wat een straf betekent, die voorzien is in de regelgeving voor gemeenten en OCMW’s die zich niet houden aan de termijnen die de regelgeving oplegt. Deze voorlopige twaalfden mogen maximaal 3 maanden gebruikt worden. Dan dient de minister van Binnenlands Bestuur een beslissing te nemen over al dan niet verlenging hiervan. Het terugvallen op voorlopige twaalfden impliceert de facto dat er geen ruimte is voor nieuw beleid of investeringen. Om Vlaamse subsidies te kunnen aanvragen (bv voor Stedenfondssubsidies, of lokaal sociaal beleid!!) moet men immers beschikken over goedgekeurde documenten.”

“Ook van kleine gemeenten wordt verwacht dat zij zich aan de termijnen houden zoals van Leuven, de vierde Vlaamse stad, die een groot en goed opgeleid ambtenarenkorps hebben. Dat dan uitgerekend het OCMW Leuven niet in staat is een deadline te behalen die men al meer dan 3 jaar kent is bijzonder  sterk en een blamage die kan tellen. Dat dit gebeurt binnen een meerderheid die reeds 18 jaar aan de macht is en dus het klappen van de zweep dient te kennen is des te schrijnender. Van goed bestuur gesproken…” 

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel