KOPEN, BOUWEN EN VERBOUWEN

1. REGELGEVING
Wat te doen voor je van start gaat …
 • Vraag inlichtingen aan het loket van de dienst bouwen. De bebouwingsvoorwaarden kunnen immers verschillen van perceel tot perceel
 • Vraag eventueel een uittreksel uit het plannenregister. Het geeft aan welke plannen en verordeningen van kracht zijn voor een bepaald perceel.
 • Als je wenst dat de informatie over wat kan en niet kan op jouw perceel rechtsgeldig is, vraag dan een stedenbouwkundig attest aan.
Stedenbouwkundige vergunning (bouwaanvraag) en verkavelingsvergunning
 • Geef je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwaanvraag genoemd), meldingsaanvraag of verkavelingsvergunning tegen ontvangstbewijs af aan de onthaalbalie van het stadskantoor.
 • Of stuur je aanvraag aangetekend op.
 • Verzend je je aanvraag per gewone post? Dan heb je pas zekerheid dat ze behandeld wordt als je een ontvangstbewijs krijgt toegestuurd.

De voorwaarden en dossiersamenstelling waaraan jouw aanvraag moet voldoen, is wettelijk geregeld.

Meer info bij de dienst bouwen op:
016 27 25 55 of bouwen@leuven.be

Vergund geachte toestand

Als je wil weten wat de vergunde toestand van jouw pand is, kan je een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister aanvragen bij de stad. Zo kom je te weten of er ooit een vergunning voor jouw pand is afgeleverd. Veel panden zijn echter opgedeeld in kamers of studio’s zonder vergunning en dan kan het aangewezen zijn dat je een onderzoek naar de ‘vergund geachte toestand’ van jouw pand aanvraagt.

Om de ‘vergund geachte toestand’ te beoordelen, gaat de stad uit van documenten of databanken waarover de stad zelf beschikt, zoals het bevolkingsregister, de aangiftes van in huur gegeven kamers bij de dienst financiën (de vroegere kottaks) en info uit vroegere dossiers bij de diensten bouwen en wonen, brandweerverslagen …

Als je zelf over andere officiële stukken beschikt die een bewijs zouden kunnen vormen voor een ‘vergund geachte opdeling’ (huurcontracten, conformiteitsattesten, notariële aktes …) kan je deze binnenbrengen. De dienst bouwen beoordeelt de relevantie en de bewijswaarde van de aangebrachte stukken. Daarna zal de stad de bijkomende stukken onderzoeken en haar beslissing meedelen.

De toestand wordt beoordeeld op datum van 1 mei 2000, zijnde de datum waarop het wijzigen van het aantal woongelegenheden vergunningsplichtig werd. Na deze datum is het wijzigen van het aantal woongelegenheden vergunningsplichtig gemaakt zelfs zonder het uitvoeren van werken.

Eigenaars (dus niet de huurders), immo-kantoren en notarissen kunnen de ‘vergund geachte toestand’ opvragen door een mail te sturen naar notarisinfo@leuven.be.

Opgelet: de stad heeft tijd nodig om dit uit te zoeken en vraagt hiervoor advies aan verschillende diensten. Binnen de 30 dagen mag je een antwoord verwachten. Het verschaffen van deze info kost minimaal € 60.

Meer info bij de dienst bouwen op:
016 27 25 55 of bouwen@leuven.be

Milieuvergunning

Zowel particulieren als bedrijven kunnen meldings- of vergunningsplichtig zijn, op basis van de indelingslijst, bijlage 1 van het Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM). Naargelang de potentiële hinder, grootte van de opslag, vermogen van machines, gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen zijn de activiteiten in klasse 1, 2 of 3 ingedeeld:

 • de gemeente is bevoegd voor inrichtingen van klasse 2 en 3
 • de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant voor klasse 1.

Meer info bij de dienst milieu op:
016 27 24 14, milieu@leuven.be

2. DUURZAAM BOUWEN
PENDULE: goedkope leningen die ook nog eens winst opleveren

Energie neemt een steeds grotere hap uit het huishoudbudget. Nochtans kan je met allerhande investeringen flink wat bezuinigen op je energiefactuur. Alleen, niet iedereen beschikt over de nodige financiële reserves om die kosten te dragen …

Daarom hebben de stad, het OCMW Leuven en vzw Spit samen Pendule cvba-so opgericht. Via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) kan je bij Pendule een erg goedkope lening aangaan om een aantal structurele, energiebesparende maatregelen te financieren. Over een looptijd van maximaal 5 jaar heb je deze lening volledig terugbetaald. Daarna geniet je nog vele jaren van een lagere energiefactuur.

Voor wie?

Iedereen – huurder of eigenaar – kan deze lening aanvragen. De woning waar je de werken wil uitvoeren, moet wel minstens 5 jaar oud zijn, op het grondgebied van Leuven liggen en dienst doen als hoofdverblijfplaats. Er is geen inkomensgrens, maar wie het financieel moeilijk heeft, kan een beroep doen op extra ondersteuning, zoals een volledig renteloze lening en begeleiding tijdens de verbouwingen.

Pendule cvba-so
IJzerenmolenstraat 4, 3001 Leuven
016 65 91 52, info@pendule-leuven.be
www.spit.be/pendule

ENERGIESNOEIERS: Snoeien in je energiekosten

Wil je de schaar in je energiekosten zetten, maar weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? Doe dan een beroep op de energiesnoeiers:

 • ze komen bij je langs en maken je bewust van je energieverbruik
 • ze tonen je waar de energievreters zitten in je huis
 • ze geven nuttige besparingstips
 • ze voeren gratis enkele energiebesparende klusjes uit: spaarlampen plaatsen, tochtstrips aanbrengen, radiatorfolie aanbrengen. Deze kleine ingrepen kunnen je energierekening drastisch terugschroeven

De energiesnoeiers zijn er alleen voor kansengroepen.

Leren Ondernemen vzw
016 67 90 04, Ecoploeg@lerenondernemenvzw.org

DUBO-ADVIES: bescherm je huis tegen energievreters

Een bouw- of verbouwproject is het ideale moment om je woning energiezuiniger te maken. Daarom biedt de stad gratis Duurzaam Bouwadvies aan voor bouwers en verbouwers. Het advies wordt gegeven door vzw Dialoog, een onafhankelijk kenniscentrum voor duurzaam bouwen en wonen.

Op maat

Tijdens een DuBo-sessie leg je je plannen, ideeën, schetsen, foto’s … voor aan een gespecialiseerde consulent. De consulent neemt enkele uren de tijd om alle energieaspecten te overlopen. Je krijgt heel wat informatie op maat en tips die jij kan voorleggen aan je architect. Het resultaat: een duurzamer huis en minder (energie)kosten!

DuBo-advies

 • is helemaal gratis
 • duurt ongeveer 2 uur
 • leidt in de helft van de gevallen tot effectief uitgevoerde werken
 • krijgt de steun van de provincie Vlaams-Brabant

vzw Dialoog
Remylaan 13, 3018 Leuven
016 23 26 49
info@dialoog.be
www.dialoog.be

3. PREMIES
Voor heel wat (ver)bouwwerken kan je rekenen op een premie van de stad Leuven:

Verbeteringspremie voor woningen Het is mogelijk dat je woning op een gegeven moment niet meer aan de normen beantwoordt: ze wordt te klein,de sanitaire of elektrische installaties zijn verouderd of het dak is aan een herstelbeurt toe. De stad Leuven geeft aan eigenaars-bewoners een aanvullende verbeteringspremie voor:

 • het verbeteren van elementair comfort
 • verbeteringswerken en/of verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen door uitbreiding van woon-, kook- en slaapruimten.

Dienst wonen,
016 27 26 50
wonen@leuven.be

Premie voor infiltratievoorzieningen

De stad Leuven kent een subsidie toe voor de aanleg van infiltratiemogelijkheden van regenwater: voor het vervangen van verharde oppervlakten die voorheen op de riolering waren aangesloten door rechtstreekse infiltratie (steenslag, dolomiet, waterdoorlatende betonstenen) en voor de aanleg van een ondergrondse infiltratievoorziening.

Dienst duurzaamheidsbeleid
016 27 24 00, duurzaamheid@leuven.be

Premie voor regenwaterinstallaties
Om het gebruik van regenwater te stimuleren, subsidieert de stad de aanleg van regenwaterinstallaties bij bestaande woningen. Het subsidiebedrag hangt af van het aantal toepassingen. Het installeren van een put, een pomp en filter worden niet afzonderlijk gesubsidieerd.

Dit zijn de subsidiebedragen:

 • € 225 voor de aansluiting van een toiletspoeling
 • € 75 voor de aansluiting van een wasmachine
 • € 75 voor de aansluiting van een vrijstaande kraan

Elke toepassing wordt één keer gesubsidieerd, ook bij aansluiting van meerdere toiletten.

Dienst duurzaamheidsbeleid
016 27 24 00
duurzaamheid@leuven.be

Premie voor groendaken
Een groendak is meer dan alleen maar een tuin boven het hoofd. Een groendak kan meer dan 50% van het regenwater opslorpen en terug afgeven in de atmosfeer. Bovendien verdubbelt het de levensduur van de onderliggende dakbedekking en heeft het een goede isolerende werking. Een groendak compenseert het gebrek aan groen in de stad, heeft een mooi uitzicht en verhoogt de biodiversiteit (planten en insecten …). De stad kent een subsidie toe van de helft van de kostprijs met een maximum van € 5.000.

Dienst duurzaamheidsbeleid
016 27 24 00
duurzaamheid@leuven.be

Premie voor geveltuinen
Wie een geveltuin aanlegt, kan rekenen op een subsidie van € 25. Hiermee is de klimplant zo goed als terugbetaald. Opgelet: als je een geveltuin wil aanleggen, heb je een vergunning nodig.

Dienst duurzaamheidsbeleid
016 27 24 00
duurzaamheid@leuven.be

“Voor tal van realisaties zijn er premies. Doe er een beroep op!”

Premiezoeker
Op www.premiezoeker.be lees je voor welke premies van de federale, Vlaamse en provinciale overheden je in aanmerking komt

Aanpassingspremie voor ouderen en personen met een handicap

Zowel de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest als de stad Leuven geven een premie voor de aanpassing van een woning aan de lichamelijke conditie van bejaarden of personen met een handicap:

 • plaatsen van automatische deuropener met parlofoon
 • plaatsen van lift
 • vergroten van deuropeningen en aanpassen van de gangbreedte
 • aanpassen van het sanitair (badkamer en wc) of keuken
 • aanleggen van een hellend vlak, wegwerken van drempels
 • inrichten of het aanbouwen van een kamer op de gelijkvloerse verdieping
 • installeren van communicatie-, alarm- of signalisatiemiddelen

Dienst wonen

016 27 26 50, wonen@leuven.be

Premie voor inbraakbeveiliging

Neem je maatregelen om je woning te beveiligen tegen inbraak? De stad betaalt een deel van de kosten terug. De belangrijkste voorwaarde is een volledige uitvoering van het beveiligingsadvies van de preventiedienst. De adviseur voert gratis een huisbezoek uit. Bij een nieuwbouw of verbouwing kan je met je plannen langskomen op de preventiedienst. De premie bedraagt maximaal één derde van de kosten met een maximum van € 350.

Preventiedienst, 016 21 07 00, preventiedienst@leuven.be

Meer informatie over de premies:
www.leuven.be

4. RIOOLAANSLUITING
De aansluiting op de riolering mag uitsluitend uitgevoerd worden door personeel van de dienst weg- en rioolbeheer. Download een aanvraagformulier op
 www.leuven.be

Dienst weg- en rioolbeheer:
016 27 20 30, meldingen.wegen@leuven.be
5. REGENWATERAFVOER
Om een regenwaterafvoer aan te sluiten op het rioleringsnet moet je een schriftelijke aanvraag doen bij het college van burgemeester en schepenen. De dienst weg- en rioolbeheer komt langs, geeft technische uitleg en licht de voorwaarden toe. Je wacht op de schriftelijke toestemming van de dienst. Download een aanvraagformulier op www.leuven.be

Dienst weg- en rioolbeheer:
016 27 20 30, meldingen.wegen@leuven.be
6. INRITTEN (AANPASSING)
Vraag dit schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen. Download hiervoor een aanvraagformulier op www.leuven.be
. Na schriftelijke toelating en onder toezicht van de stad, voert de aanvrager op
 eigen kosten de werken uit.

Dienst weg- en rioolbeheer :
016 27 20 30, meldingen.wegen@leuven.be

7. VERLAGEN VAN BOORDSTENEN
Vraag dit schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen. Download hiervoor een aanvraagformulier op www.leuven.be. Na schriftelijke toelating en onder toezicht van de stad, voert de aanvrager op eigen kosten de werken uit.

Dienst weg- en rioolbeheer:
016 27 20 30, meldingen.wegen@leuven.be