HUREN EN VERHUREN

KLACHTEN HUURWONING
Dien als huurder/eigenaar alleen klacht in nadat de eigenaar/huurder de kans en de nodige tijd heeft gehad om de situatie op te lossen. Blijf je hinder ondervinden, dien dan schriftelijk een klacht over je huurwoning in bij de dienst wonen. Die controleert dan de woning in aanwezigheid van eigenaar en huurder. Eventueel wordt nadien de procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring opgestart.

Dienst wonen:
016 27 26 50, wonen@leuven.be

VERHUREN

VERHUREN VAN APPARTEMENT, WONING OF (STUDENTEN) KAMER

Woonkwaliteit

Kwaliteitsnormen
De Vlaamse overheid legt aan huurwoningen een aantal veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen op.

Brandveiligheid
Daarnaast gelden voor kamers en studio’s specifieke brandveiligheidsnormen die zijn opgenomen in het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven. Je kan de brandweer vragen om een preventieve controle uit te voeren.

Conformiteitsattest
Een instrument om de woonkwaliteit te garanderen, is het aanvragen van een conformiteitsattest. Dat is een officiële verklaring dat de woning of kamer voldoet aan alle opgelegde normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit. Je kan een conformiteitsattest aanvragen bij de dienst wonen ( 016 27 26 50, wonen@leuven.be). Er volgt dan een onderzoek ter plaatse, waarna de burgemeester eventueel het attest aflevert.

Andere verplichtingen
Vooraleer te verhuren moet je je ook in regel stellen met een aantal zaken: Energie Prestatie Certificaat, het huurcontract registreren …

Dienst wonen:
016 27 26 50, wonen@leuven.be

Belastingen

Wie verhuurt, moet voor bepaalde aspecten een belasting betalen. Dat gebeurt onder andere via de onroerende voorheffing (het bezit van onroerende goederen) en de inkomstenbelasting (de inkomsten van de huur). Daarnaast zijn er nog enkele specifieke belastingen van de stad.

 • een belasting op gebouwen, woningen en kamers die leegstaan, die onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd of onafgewerkt zijn
 • een belasting op tweede verblijven. Een tweede verblijf is een woongelegenheid in Leuven waarvoor er op 1 januari geen inschrijving is in de bevolkingsregisters van de stad

Dienst financiën
016 27 26 50, financien@leuven.be

SOCIAAL WONEN

Sociale woning huren
Je kan een sociale woning huren bij:

 • Sociale Huisvestingsmaatschappij Dijledal Leuven Vaartkom 1B, 3000 Leuven
  016 25 24 15 Openingstijden: dagelijks van 8.30 tot 12.00 uur, woensdagnamiddag tussen 13.30 en 16.00 uur.
 • SWaL – Sociaal Wonen Arrondissement Leuven (sociale huisvestingsmaatschappij) Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 Herent
  016 31 62 00
  info@swleuven.be
 • Een Sociaal Verhuurkantoor
  (SVK)
  Een SVK huurt woningen op de private huurwoningmarkt om ze – na eventuele renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden – tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan gezinnen en alleenstaanden die zich hebben ingeschreven op een wachtlijst. In Leuven is één sociaal verhuurkantoor: vzw SPIT, Ijzerenmolenstraat 14, 3001 Leuven
  info.spit@sociaalverhuurkantoor.be
  016 49 17 28, fax 016 49 17 29

Sociale woonprojecten in Leuven
Overzicht op www.leuven.be

Cel communicatie stadsvernieuwing
016 27 22 72, infohuis@leuven.be

AUTONOOMGEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING LEUVEN
Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) is een dochteronderneming van de stad Leuven, die op een zelfstandige en bedrijfsmatige wijze vastgoed ontwikkelt en beheert in het algemene stedelijk belang.

Stadsprojecten

Het AGSL werkt samen met publieke en private partners aan stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten in Leuven. Het programma en de schaal van de projecten varieert, evenals de rol van het AGSL. Voorbeelden: Centrale Werkplaatsen, Vaartkom, Klein-Rijsel.

Vastgoedtransacties

Het AGSL is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle vastgoedtransacties voor rekening van de stad: kopen en verkopen van gronden en panden voor uiteenlopende doeleinden.

Vastgoedbeheer

Het AGSL staat in voor het vastgoedbeheer voor rekening van de stad. Het gaat om het administratief beheer van de stadseigendommen die permanent worden gebruikt door derden en van de inhuurnemingen van onroerende goederen voor de stad. Daarnaast staat het AGSL in voor het parkmanagement van grote sites waarvan de stad geheel of gedeeltelijk eigenaar of erfpachter blijft na de realisatie van het project.

Facilitair beheer

Het AGSL stelt enkele gebouwen (stadskantoor, Girafant, politiehuis) ter beschikking van de stad en andere gebruikers. Daarbij levert het de nodige facilitaire diensten, zoals onthaal, bewaking, schoonmaak en technisch onderhoud.

AGSL
016 27 26 77, agsl@leuven.be of op www.agsl.be

LEEGSTAND EN VERKROTTING
Belasting op leegstand

De stad Leuven heft een belasting op woningen, gebouwen en kamers die beschouwd worden als onbewoonbaar of ongeschikt, verwaarloosd, leegstaand of onafgewerkt. De panden worden opgenomen in een van de lijsten van de gemeentelijke inventaris. Door de opname in de inventaris moet de houder van het zakelijk recht (HZR) in principe een heffing betalen. Je kan de lijst schriftelijk opvragen bij de stadssecretaris (stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven). Daarnaast blijft de gewestelijke heffing op ongeschikt/ onbewoonbaar verklaarde gebouwen/ woningen van toepassing.

Dienst wonen:
016 27 26 50, wonen@leuven.be of op www.leuven.be

Attest van improductiviteit

Een attest met de vermelding dat een woongelegenheid niet bewoond is of was gedurende een bepaalde periode (improductiviteit), moet je schriftelijk aanvragen. Dergelijk attest is nodig om een (federale) belastingvermindering te krijgen. Bij je aanvraag voeg je bewijsstukken om aan te tonen dat de woongelegenheid niet kon bewoond worden.

Stadssecretariaat
016 27 21 00, secretariaat@leuven.be

VERGUNNINGEN

AFSLUITINGEN – CONTAINERS – STELLINGEN/STEIGERS: VERGUNNINGEN

Een parkeerplaats nodig voor de verhuiswagen voor de deur? Of om enkele dagen een container te plaatsen? Wie een deel van de openbare weg wil innemen, vraagt hiervoor eerst een vergunning aan bij de politie. De dienst Verkeer kent deze vergunningen toe en legt de voorwaarden op die gekoppeld zijn aan de inname van de openbare weg. De veiligheid van de weggebruikers komt hierbij altijd op de eerste plaats.

Dienst Verkeer:
016 21 06 20, verkeer@politieleuven.be of op www.politieleuven.be

WATEROVERLAST
Wateroverlast in huis door terugstromende riolering meld je aan de dienst weg- en rioolbeheer. Wateroverlast op straat door overstroming meld je aan de brandweer. De stad geeft een subsidie van maximum € 1.250 aan bewoners die te kampen hebben met wateroverlast in de kelder ten gevolge van een te lage huisaansluiting op de riolering.

Procedure


 • Je doet een schriftelijke aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen.
 • De dienst weg- en rioolbeheer komt langs en geeft technische uitleg en voorwaarden
 • Je stelt een aannemer aan en stuurt de offerte op naar het stadskantoor
 • De offerte wordt goedgekeurd, de werken mogen uitgevoerd worden
 • Als de werken beëindigd zijn, volgt er een controle door de dienst weg- en rioolbeheer
 • Je stuurt de factuur op en krijgt de terugbetaling waar je recht op hebt

Zandzakjes

Inwoners van Leuven die zandzakjes nodig hebben, kunnen die tijdens de kantooruren afhalen bij de dienst wegen rioolbeheer. Buiten de kantooruren kan je hiervoor bij de brandweer terecht. Tijdens noodweer kun je zandzakjes afhalen zolang de voorraad strekt. Is de voorraad uitgeput, dan worden lege zakken meegegeven die de bewoners zelf kunnen vullen. Preventief worden geen zandzakjes meegegeven tenzij noodweer in aantocht is.

Dienst weg- en rioolbeheer:
016 27 20 30, meldingen.wegen@leuven.be

Brandweer:
016 31 72 11, brandweer@leuven.be

GRAFFITIVERWIJDERING
Als je graffiti wil laten verwijderen, moet je een schriftelijke aanvraag doen bij het college van burgemeester en schepenen. Download hiervoor een aanvraagformulier op www.leuven.be. Ook bedrijven, cvba’s, winkels, overheidsinstellingen, banken … kunnen een beroep doen op deze mogelijkheid.

Dienst weg- en rioolbeheer:
016 27 20 30, meldingen.wegen@leuven.be

ONGEDIERTEBESTRIJDING
Ratten

Rattenvergif kan je gratis krijgen in het stadskantoor aan het A-loket en in de deelgemeentehuizen. Een rattenplaag in waterlopen of riolen meld je aan de dienst weg- en rioolbeheer( 016 27 20 30, meldingen.wegen@leuven.be)

Wespen

Voor het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten die al of niet gevaar opleveren voor personen, kan je terecht bij de brandweer. Hiervoor wordt een retributie geheven. Voor het verwijderen van bijennesten of -zwermen contacteer je een imker.

Brandweer:
016 31 72 11, brandweer@leuven.be of op www.leuven.be

Steenmarters

Steenmarters kunnen heel wat schade veroorzaken (pluimvee of konijnen doodbijten, geur- en lawaaioverlast, knaagschade aan elektrische bedrading, wagens, isolatiemateriaal …). De steenmarter is een wildsoort en mag dus niet gedood worden. De oplossing bestaat in het blijvend ongeschikt maken van het territorium. Wie schade ondervindt van steenmarters, kan onder bepaalde voorwaarden een schadevergoeding vragen bij het MINA-fonds.

Dienst duurzaamheidsbeleid
016 27 24 00, duurzaamheid@leuven.be

BRANDVEILIGHEID
Adviezen over brandveiligheid vraag je aan bij de burgemeester van de gemeente waar het onderzoek moet gebeuren of via brandpreventie@leuven.be. Voor elk brandweeradvies wordt een retributie geheven. Er wordt enkel een brandpreventieadvies gegeven voor gebouwen waar een reglementering van toepassing is.
INBRAAKPREVENTIE
Wens je een huisbezoek om jouw woning te beveiligen? Of wil je meer informatie over inbraakpreventie? Neem contact op met de preventiedienst.
Preventiedienst:
016 21 07 00, preventiedienst@leuven.be of www.leuven.be
BURENBEMIDDELING
Als je een conflict hebt met je buren en het niet (meer) lukt om er over te praten, kan je bij de preventiedienst gratis een bemiddeling aanvragen. Als beide buren akkoord zijn, brengt de bemiddelaar hen samen voor één of meerdere gesprekken. De vrijwilligers zijn opgeleid om met burenconflicten om te gaan en samen te zoeken naar een mogelijke duurzame oplossing.

Preventiedienst:
016 21 07 00, preventiedienst@leuven.be of www.leuven.be