Buurtbewoners voeren actie tegen parking onder Bruul

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Naar aanleiding van het plan om onder park De Bruul een parking aan te leggen, grijpt het Leuvens stadsbestuur de gelegenheid aan om ook het park bovengronds opnieuw aan te leggen. Daarvoor schenkt ze vanavond inspraak aan de Leuvenaars. Maar de actiegroep ‘De Bruul Brult’, die zich verzet tegen de parking, voelt zich niet aangesproken. Die plant een protestactie.

Momenteel werken de stadsdiensten aan de bestekopmaak voor een nieuw ontwerp en de bijhorende aanleg van het park, dat al 10 jaar geleden werd aangelegd. “De huidige aanleg is niet optimaal”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies. “Zo zorgt het basketmuurtje voor lawaaihinder in de buurt, en zouden de huidige sportvelden een meer multifunctionele aanleg kunnen krijgen.”

De voorziene heraanleg van het park is dan ook de ideale gelegenheid om het te verbeteren. “We willen de brede buurt daar bij betrekken”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. “Zij kennen het park als gebruikers het beste. En ze weten dus ook wat er anders kan, om het park te heropwaarderen. We willen ook de organisaties die vaak van het park gebruik maken, betrekken. Buurtcomités, buurtverenigingen, speelpleinwerkingen, de scouts, de scholen uit de buurt of de organisaties van evenementen worden allemaal bevraagd. Tijdens de Krokusvakantie heeft de jeugddienst al een deel kinderen gevraagd wat hun ideeën zijn voor het park.”

Vanavond organiseert het stadsbestuur een inspraakavond in de Romaanse Poort. “Daarnaast hebben we ook een online enquête opgemaakt, zodat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen hun ideeën over het park voor te stellen”, zegt Devlies. De enquête is te vinden op https://nl.surveymonkey.com/r/parkdenbruul. Alle resultaten en bevindingen worden op 17 april voorgesteld aan de buurt en verwerkt in het bestek voor de aanleg als bindende voorwaarden.

Goede bedoelingen dus, maar daar wil actiegroep De Bruul Brult niks van weten. “Dit inspraakmoment illustreert pijnlijk welke waarde het stadsbestuur hecht aan inspraak van de bevolking. Het openbaar onderzoek over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Den Bruul oogstte 81 bezwaarschriften van buurtbewoners en andere verontruste Leuvenaars. Die bezwaarschriften moeten allemaal besproken worden door de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. De commissie zal het stadsbestuur nadien adviezen verstrekken. Maar het bestuur vindt het niet nodig om die af te wachten en stelt eens te meer dat de Bruulparking er komt. Bovendien organiseren onze bestuurders schaamteloos een ‘inspraaksessie’ over de herinrichting van het park! Kan het hypocrieter?”, aldus Tobias Van Os van De Bruul Brult.

Daarom organiseert de groep vanavond een actie tegen de parking. Ze doet dat heel toepasselijk voor en in de kapel van de Romaanse Poort, waar het inspraakmoment plaatsvindt.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans