1500 handtekeningen om open ruimte Parkveld te behouden

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De actiegroep Parkveld Blijft legde afgelopen vrijdag voor een tweede keer meer dan 1.500 handtekeningen neer bij de stad Leuven. Daarmee willen ze hun eis voor de vrijwaring van de open ruimte aan Parkveld opnieuw op de agenda van de gemeenteraad zetten.

“Op de politieke en publieke fora is het de laatste maanden erg stil rond de toekomst van Parkveld, de open ruimte tussen de Geldenaaksebaan en de schaatsbaan”, klinkt het bij de actiegroep. “Achter de schermen wordt echter verder werk gemaakt van een context waarin de betonnering van het terrein onafwendbaar is. Uit de eerste nota’s van het tweede ruimtelijk structuurplan Leuven en de regionaalstedelijke afbakening van de stad blijkt dat de ambities rond Parkveld ongewijzigd in de richting gaan van het opvullen van de waardevolle open ruimte door een grote verkaveling, met daarnaast  een grote uitbreiding van de ambachtenzone met een bedrijventerrein.”

“Het lijkt erop dat nergens in de plannen rekening wordt gehouden met de waarde die vandaag gehecht wordt aan stedelijke nabije landbouw, open ruimte, groene recreatie, aan klimaatdoelstellingen  en bedreiging van fauna en flora, … We worden nog steeds geconfronteerd  met een achterhaalde visie op de ruimtelijke orde, waarin nog steeds het inpalmen van gronden centraal staat.

Het eerste nefaste gevolg van slecht locatiebeleid is toenemende mobiliteit en versterking van de bestaande verkeersproblemen in en rond Heverlee. Betonneren van Parkveld zal onvermijdelijk de aangrenzende lagere zones nog meer wateroverlast bezorgen dan vandaag het geval is.  We weten uit bestudeerd cijfermateriaal dat Parkveld helemaal niet nodig is om de taakstelling wonen in te vullen. En dat er hoegenaamd niet werd aangetoond dat er een economische behoefte zou bestaan om op de slechts denkbare locatie een lokaal bedrijventerrein moet ingeplant worden. De leegstand op het huidige bedrijventerrein is zo hoog dat er voor vele jaren voldoende groeipotentieel voorradig is. Dat kan niet ontkend worden.”

“Vandaag is de stad Leuven opnieuw in overleg met de provincie en het gewest in het kader van het GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven waarop een tweede gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dient afgestemd te worden. In deze vroege fase van planning en overleg kan de stad Leuven heel wat invloed uitoefenen om de ruimtelijke plannen voor haar grondgebied aan te passen aan datgene wat het bestuur wenselijk acht.”

“We dienen daarom een tweede burgerinitiatief in. Enerzijds om de stad te wijzen op haar plicht om met haar bevolking in dialoog te treden. Anderzijds om te wijzen op haar plichten om voor een duurzaam ruimtelijk beleid te kiezen. Wij ervaren als actief burgerplatform een grote kloof met het politieke en ambtelijke apparaat en worden met een groot gebrek aan transparantie inzake planningsprocedures geconfronteerd. Wij blijven nochtans hopen dat burgerinitiatieven in Leuven  serieus worden genomen.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans